วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้อนรำลึกโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สถานศึกษาวิจัยพันธุกรรมพืชและทรัพยากร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาทางการเกษตรของไทย และพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ขึ้น ในปี 2504 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างโครงการต่างๆขึ้นในพื้นที่บางส่วนของสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จึงได้จัดนิทรรศการ “56 ปี ย้อนรำลึกโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ณ อาคารมหามงคล สวนจิตรลดา ในวันที่ 12 พ.ค.นี้

ในการนี้ พเยาว์ ศิริสัมพันธ์ ผู้แทนรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) เผยว่า นิทรรศการนี้ได้จัดแสดงความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ อาทิ นิทรรศการความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. อาทิ ต้นมะเกี๋ยง ผลไม้พื้นเมือง พบได้เฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้น คนภาคเหนือนิยมเก็บมากินกัน เพื่อป้องกันโรคหวัด โรคภูมิแพ้, น้อยหน่าเครือ ไม้เถาเลื้อย พืชหายาก พบได้เฉพาะบนพื้นที่สูง มีรูปร่างผลและกลิ่นคล้ายน้อยหน่า มีสรรพคุณแก้โรคทางเดินอาหาร และไขข้ออักเสบ, พืชตีนฮุ้งดอย พืชสมุนไพรของคนภาคเหนือ ที่มีสรรพคุณลดไข้ แก้ปวด แก้อักเสบ และคลายกล้ามเนื้อ, มะกิ๊ง ไม้เถาเลื้อยเกาะกับต้นไม้ขนาดใหญ่ พบมากในภาคเหนือ, นิทรรศการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และนิทรรศการเรื่องการข้าว เป็นต้น ซึ่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม-พืชนี้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร โดยโครงการฯได้เริ่มดำเนินงานอยู่ภายใต้แผนแม่บท ซึ่งเป็นระยะ ระยะละ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับรายละเอียดของนิทรรศ-การ “56 ปี ย้อนรำลึกโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ได้แบ่งออกเป็น 6 ชุด ได้แก่ ทศวรรษที่ 1 (2504-2523) ประกอบด้วย โครงการป่าไม้สาธิต, โครง-การนาข้าวทดลอง, โรงโคนมสวนจิตรลดา, บ่อเพาะเลี้ยงปลานิล และโรงนมผงสวนดุสิต, ทศวรรษที่ 2 (2504-2523) ประกอบด้วย โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา, ฉางไม้แบบสหกรณ์, ศูนย์รวมนม, โรงบดแกลบ, ทศวรรษที่ 3 (2524-2533) ประกอบด้วย งานควบคุมคุณภาพโรงนมอัดเม็ด สวนดุสิต, โรงน้ำผลไม้พาสเจอไรส์, โรงผลิตภัณฑ์อบแห้ง, โรงปุ๋ยอินทรีย์, งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง, โรงหล่อเทียนหลวง, โรงเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง, โรงเนยแข็ง สวนจิตรลดา, โรงน้ำดื่มสวนจิตรลดา, งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงเพาะเห็ด สวนจิตรลดา, ทศวรรษที่ 4 (2534-2543) ประกอบด้วย โรงผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง สวนจิตรลดา, โรงผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง, โรงกระดาษ, งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง, งานฝึกอบรม, งานคลังผลิตภัณฑ์, หน่วยประกันคุณภาพ, ทศวรรษที่ 5 (2544-2553) ประกอบด้วย โรงงานยูเอชที สวนจิตรลดา, หน่วยควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพไบโอดีเซล, งานประชา สัมพันธ์และนำชมหน่วยประกันคุณภาพโรงงาน, หน่วยสัตวบาล, โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และทศวรรษที่ 6 (2554-ปัจจุบัน) โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่, โรงงานแปรรูปนม, อาคารศูนย์ควบคุมและประกันคุณภาพ.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาทางการเกษตรของไทย และพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน.. 10 พ.ค. 2560 12:05 ไทยรัฐ