วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เยี่ยมบ้านนร.ทุนพระราชทาน อุทกภัยภาคใต้

ภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จำนวน 40 ล้านบาท ที่ได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ นั้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุบรรณ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูบูรณะโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ณ โรงเรียนวัดกาหรำ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พบปะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 5 ราย ที่บิดาเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตจากอุทกภัย ได้แก่ นางสาวสุธิมา พงษ์สุวรรณ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เด็กหญิงจิรภัทร พงษ์สุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะตง วิทยามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเอกพจน์ ชีวะพันธ์ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เด็กชายทัศนา กับเด็กหญิงฐิติพร เวชกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งหมดจะได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมเงินค่าครองชีพระหว่างการศึกษา

พลเอกดาว์พงษ์ได้เชิญความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระแสพระราชดำรัส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุน โอกาสนี้ น.ส.สุธิมา พงษ์สุวรรณ เป็นตัวแทนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานทุนการศึกษาแก่ตนเองและน้องๆเยาวชน พร้อมให้คำมั่นว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดีของสังคม เพื่อตอบแทนคุณของประเทศชาติสืบไป

นอกจากนี้ นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บิดาเสียชีวิตจากอุทกภัยและได้รับทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายธีรเดช คล้ายสุบรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี นางสาวกฤษณา ชูพรหมแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายเด่นชัย ปานขาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และเด็กชายเฉลิมศักดิ์ ปานขาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้ดำเนินการสนองพระราชกระแสมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเงินพระราชทาน 40 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 15 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานรับ ผิดชอบดูแลบริหารจัดการทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปัจจุบันมีเยาวชนได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษารวม 27 ราย จาก 6 จังหวัด โดยคณะกรรมการจังหวัด มี ผวจ.เป็นประธาน มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุน จะต้องติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับพระราชทานทุนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานผลการศึกษาแก่องคมนตรีที่รับผิดชอบให้ทราบ ทั้งด้านความประพฤติและผลการเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดทำรายงานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงทราบฝ่าละออง ธุลีพระบาท

อีกส่วนหนึ่งคือเงินในการจัดหาโต๊ะ-เก้าอี้พระราชทานสำหรับครูและนักเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ จำนวน 25 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติโต๊ะ-เก้าอี้พระราชทานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม และสมพระเกียรติ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย และส่งมอบได้ก่อนเปิดภาคเรียน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้พระราชทานให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จำนวน 40 ล้านบาท 29 เม.ย. 2560 04:59 29 เม.ย. 2560 05:00 ไทยรัฐ