วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครบ135ปีศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกา ย้ำขรก.ต้องซื่อสัตย์สุจริต-ไร้อคติ

ประธานศาลฎีกา นำผู้บริหาร ขรก.ศาลยุติธรรม ทำพิธีบวงสรวงสักการะยอดปราสาทฯ เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 135 ปี มอบรางวัลให้ศาลประเภทต่างๆ ย้ำขรก.ต้องปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต...

ที่ห้องโถง อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 21 เม.ย.นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และร่วมพิธีบวงสรวงสักการะยอดปราสาทศาลยุติธรรม เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี

จากนั้น ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศาลยุติธรรมครบรอบ 135 ปี ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา กล่าวในตอนหนึ่งว่า “...การจัดงานวันสถาปนาศาลยุติธรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อศาลยุติธรรมและประเทศชาติ ด้วยทรงมีพระดำริว่า การยุติธรรมอันเดียวเป็นการสำคัญยิ่งใหญ่ จึงทรงให้ปฏิรูประบบศาลไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการทุกคน พร้อมใจกันตั้งจิตมั่นในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ และเป็นกลาง เพื่อรักษาความยุติธรรม บรรเทาทุกข์ของราษฎร โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมให้สถิตสถาพรอย่างยั่งยืน...”

ภายหลัง กล่าวเปิดงาน นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ศาลยุติธรรมดีเด่น และศาลที่มีผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีรายละเอียดดังนี้ รางวัลข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไประดับอาวุโสรางวัลดีเด่น ได้แก่ นางสาวชมธรรม อัญญโชติ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก รางวัลชมเชย ได้แก่ นางถนอมวงษ์ รอไธสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักงานประจำศาลจังหวัดนางรอง รางวัลชมเชย ได้แก่ นางลดาวัลย์ ไตรยศักดา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานประจำศาลจังหวัดเบตง

กลุ่มที่ 2 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงานรางวัลดีเด่น ได้แก่ นางสาวนิตยารัศม์ ทาเกิด นิติกรปฏิบัติการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสุชาติ สิมขาว เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงานสำนักงานประจำศาลจังหวัดรัตนบุรี และนางสาวรุ่งอรุณ ส่วนน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานสำนักงานประจำศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกจ้างประจำและพนักงานราชการศาลยุติธรรม รางวัลดีเด่น ได้แก่ นายบุญยัง เอกจิตร พนักงานขับรถยนต์สำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอุดร เดินเมือง พนักงานคอมพิวเตอร์สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงราย และนายพรชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พนักงานสถานที่สำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรี

รางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ได้แก่กลุ่มศาลสูง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ กลุ่มศาลจังหวัดที่สังกัดภาค ได้แก่ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร/ศาลชำนัญพิเศษ/ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลแรงงานภาค ได้แก่ ศาลอาญาธนบุรี

รางวัลศาลที่มีผลการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดีเด่น มีดังนี้กลุ่มศาลสูง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กลุ่มศาลแพ่ง ได้แก่ ศาลแพ่ง กลุ่มศาลอาญา ได้แก่ ศาลอาญากรุงเทพใต้ กลุ่มศาลชำนัญ ได้แก่ ศาลแรงงานภาค 8 กลุ่มศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 - 9 ได้แก่ ศาลแขวงพระนครใต้ ศาลจังหวัดตราด ศาลจังหวัดนางรอง ศาลจังหวัดสกลนคร ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ศาลจังหวัดนางรอง ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศาลจังหวัดตรัง กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่. 

ประธานศาลฎีกา นำผู้บริหาร ขรก.ศาลยุติธรรม ทำพิธีบวงสรวงสักการะยอดปราสาทฯ เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 135 ปี มอบรางวัลให้ศาลประเภทต่างๆ ย้ำขรก.ต้องปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต... 21 เม.ย. 2560 19:36 ไทยรัฐ