บริการข่าวไทยรัฐ

'บิ๊กน้อย' หวังโครงการสานฝันการกีฬา เปิดโลกทัศน์ให้ นร.3 จชต.

"บิ๊กน้อย" ตรวจเยี่ยมโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.สงขลา หวังนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯ ได้ความรู้ช่วงปิดภาคเรียน...

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 เม.ย.ที่ค่ายรัตนพล กองพลพัฒนาที่ 4 จ.สงขลา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมจะได้รับความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และมีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน ทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ ฐานการตอนกิ่ง ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานปูนปั้นจากกระดาษ ฐานน้ำยาอเนกประสงค์ ฐานน้ำส้มควันไม้ ฐานทำอาหารสัตว์ ฐานอีเอ็มบอล และฐานเลี้ยงแพะ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ตระหนัก และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

ทั้งนี้โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ได้ดำเนินการด้วยการบูรณาการกีฬากับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็น เวลา 3 ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งหมด 8 โรงเรียน และนักเรียนในโครงการจำนวน 947 คน รวม 3 ชั้นปี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 โดยมุ่งหวังใน การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ ทักษะกีฬา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงต่อตนเอง ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะกีฬา กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม และกิจกรรมอบรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.