วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.จับมือ สสส.ส่งเสริมยุทธศาสตร์ปั่น 'จักรยาน' เสริม 'สุขภาพ'

ก.มหาดไทย จับมือ สสส.เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใช้จักรยาน ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย รบ.

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.60 ที่ภูเขางามพาโนรามารีสอร์ท จ.นครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น

โดย นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน จะได้ร่วมมือกันผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการออกกำลังกายหรือการเดินทาง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันคนไทยมีกิจกรรมทางกายลดลง ซึ่งการขาดกิจกรรมทางกายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต ดังนั้นกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 เพื่อร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

โดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานและการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการใช้จักรยาน ภายใต้การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ส.ได้แก่ สวน เส้นทาง และสนาม เพื่อตอบสนองการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการและสนับสนุนการจัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในครั้งนี้ ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน จะได้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแนวทางในการขับเคลื่อนที่ได้จากการระดมความคิดเห็น นำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ครั้งที่ 60/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560

ก.มหาดไทย จับมือ สสส.เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใช้จักรยาน ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย รบ. 20 เม.ย. 2560 16:15 ไทยรัฐ