วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ไฟเขียวโอนงบหน่วยราชการกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท กันเป็นงบฉุกเฉิน

สนช.ผ่าน 3 วาระรวด หั่นงบหน่วยราชการเกือบ 1.1 หมื่นล้านบาท โอนเป็นงบกลางใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน อ้างเป็นงบที่ส่วนราชการเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 31 มี.ค. 60

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... จำนวน 6 มาตรา มีสาระสำคัญ คือ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นบางรายการ จำนวน 11,816,512,300 บาท ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นโดยหน่วยงานที่ถูกโอนงบประมาณมากที่สุดได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 1,087,270,800 บาท รองมา คือ กระทรวงมหาดไทย 541,552,100 บาท

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นการโอนงบรายจ่ายประจำปี 2560 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 ไปตั้งเป็นงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการจัดทำงบรายจ่ายประจำปีนั้น จัดทำล่วงหน้าตั้งแต่เดือน ม.ค.ของแต่ละปี อาจเผชิญสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ ดังนั้น เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป รายการงบประมาณบางรายการอาจไม่มีความจำเป็น จึงต้องดำเนินการโอนรายจ่าย เพื่อให้นำงบประมาณไปใช้จ่ายข้ามหน่วยงานได้ ช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุม สนช.ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 3 วาระรวด ก่อนให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 207 ต่อ 0 งดออกเสียง 3

สนช.ผ่าน 3 วาระรวด หั่นงบหน่วยราชการเกือบ 1.1 หมื่นล้านบาท โอนเป็นงบกลางใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน อ้างเป็นงบที่ส่วนราชการเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 31 มี.ค. 60 20 เม.ย. 2560 15:32 ไทยรัฐ