วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบผู้สูงอายุโคราช มีอายุยืนถึง 336 คน

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 มีนายธนสุนทร สว่างสาลี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครราชสีมา ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดนครราชสีมา และผู้สูงอายุช่วงวัย 70-90 ปี จาก 32 อำเภอ ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา

นายธนสุนทรเปิดเผยว่า ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ดูแลโดยตรง เพื่อให้ท่านเหล่านั้นอบอุ่น ไม่คิดว่าถูกทอดทิ้ง หรือโดดเดี่ยว โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนทุกอำเภอใน จ.นครราชสีมา เพื่อให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมแลก เปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเกิดโรงเรียนผู้สูงอายุและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุขเหมือนคนทั่วไป

ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุยืนใน จ.นครราชสีมา จากข้อมูลเบื้องต้นทั้ง 32 อำเภอ พบผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปจำนวน 336 คน อายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ถึง 100 ปี มีประมาณกว่า 4 แสนคน จะเห็นว่า จ.นครราชสีมา มีผู้อายุยืน สาเหตุประเด็นหนึ่งในวัยหนุ่มสาวได้ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งที่ดีงาม เราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากท่านเหล่านั้นว่าทำไมถึงมีอายุยืน มีสุขภาพที่แข็งแรง ที่สำคัญเป็นปูชนียบุคคลที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับบุตรหลานได้มีความรู้เรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการครองตน การพัฒนาตนเอง ที่สำคัญคือการพัฒนาบ้านเมืองที่ท่านสะสมมา.

นครราชีมาเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 มีนายธนสุนทร สว่างสาลี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครราชสีมา ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 20 เม.ย. 2560 08:51 ไทยรัฐ