บริการข่าวไทยรัฐ

โปรดเกล้าฯ นายกสภา มก.- "กฤษณพงศ์" ไม่หนักใจ

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 18 เม.ย. สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มีข้อความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มก.รวม 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.2558 ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 20 เม.ย.2558 เนื่องจากได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.มก.พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.2558 เป็นต้นไป โดยนายกและกรรมการสภา มก.ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะได้สภามหาวิทยาลัยแต่ไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.ใช้บังคับตามมาตรา 76 ต่อมาที่ประชุมสภาครั้งที่ 6/2559 วันที่ 27 มิ.ย.2559 และครั้งที่ 10/2559 วันที่ 14 พ.ย.2559 มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งรวม 16 ราย ดังนี้ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นนายกสภาฯ กรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ 15 รายประกอบด้วย นายกฤษฎา บุณยสมิต, นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, พล.ท.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์, นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, นายปิยะวัติ บุญหลง, นายพีรเดช ทองอำไพ, นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร, นายยุคล ลิ้มแหลมทอง, นายลักษณ์ วจนานวัช, พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ, นายสมพร อิศวิลานนท์, นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ, นายโสภณ ภูเก้าล้วน, นายอมเรศ ภูมิรัตน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย.2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ด้าน ดร.กฤษณพงศ์ กล่าวว่า วันที่ 20 เม.ย. จะไป มก.เพื่อหารือผู้บริหารถึงประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ ไม่หนักใจในการเข้ามาบริหารงานครั้งนี้ เพราะคุ้นเคยและทำงานร่วมกับบุคลากร มก.มาตลอด.