วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้ สกอ.เข้าใจหลักเทียบวุฒิบาลี-ปริญญา

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ...กล่าวว่า จากการเข้าหารือร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงความคืบหน้าในการพิจารณาในส่วนของ ศธ. เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น ผลการหารือเป็นที่น่าพอใจ และ สกอ.ได้วางกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.นี้ให้แล้ว โดยทางสกอ.มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ขอให้ปรับในส่วนของการเทียบวุฒิการศึกษาบาลี กับการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อต้องการให้สังคมเกิดความเข้าใจถึงการเทียบวุฒิดังกล่าว และป้องกันการสับสน

พระราชวรมุนี กล่าวต่อไปว่า ในการปรับรายละเอียดนั้น ศธ.ได้ขอให้ทางคณะกรรมการยกร่างฯ ไปหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ (พศ.) โดยคาดว่าจะประชุมในต้นเดือน พ.ค.นี้ จากนั้นให้แจ้งการดำเนินงานไปยัง ศธ. เพื่อให้ ศธ.รับรอง ก่อนที่ พศ.จะเสนอนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อพิจารณานำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป.

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ...กล่าวว่า จากการเข้าหารือร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 20 เม.ย. 2560 00:35 20 เม.ย. 2560 00:35 ไทยรัฐ