วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการดีเด่นภูมิภาค (2)

โดย ซี.12

ชุดที่สองของข้าราชการดีเด่นในส่วนภูมิภาคเริ่มที่จังหวัดนครนายกไปจบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

นครนายก ที่ทำการปกครองจังหวัด นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม โรงพยาบาลนครนายก นางวารุณี ทับทิมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์

นครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม พันตำรวจเอกไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน นายอำนาจ ภูศรี โรงเรียนวัดเกาะวังไทร นายไพชะยนต์ พูนขวัญ นครพนม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นายสุรพล แก้วอินธิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางสวาท ศิลปรายะ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม ดาบตำรวจประพันธ์ สอทา นครราชสีมา โรงพยาบาลสูงเสิน นางสาวนิลเนต วีระสมบัติ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ตำรวจภูธรจังหวัด พันตำรวจเอกสันติ เหล่าประทาย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ

นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายคำรพ เดชรัตนวิไชย สถานีตำรวจภูธรสิชล พันตำรวจเอกโชคดี รักษ์วัฒนพงษ์ สถานีตำรวจทางหลวง 4 พันตำรวจโทปิยะพันธุ์ วนอุกฤษฎ์ โรงพยาบาลนาบอน นางบงกช เกียรติศิริโรจน์ นครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ โรงเรียนวัดหนองตางุ นายสุชาติ เอกปัชชา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี นางจุลจิรา นาคสนิท โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นางรัตนา พะเยียสุวรรณ นนทบุรี สำนักงานคลังจังหวัด นางสาวเบญจมาศ แถวอยู่ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย นายวีรพงษ์ คล้ายสอน โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นายพรจักษ์ อุ่นทิม

นราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโกลก นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 นายอับดุลลาเต๊ะ แลแมแน โรงพยาบาลแว้ง นางไซนะ มรรคาเขต นางวรรณา อินทร์น้อย น่าน โรงเรียนบ้านห้วยฟอง นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ โรงเรียนราชานุบาล นายกิจชัย ส่องเนตร เรือนจำจังหวัด นายอภิสิทธิ์ หมื่นจินะ บึงกาฬ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย นางขนิษฐา ภูชมศรี โรงพยาบาลบึงกาฬ นางนุชยา เชื้อเวียง โรงพยาบาลพรเจริญ นางวาสนา อุดมเพ็ญ บุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายจรัญ ทองทับ ตำรวจภูธรจังหวัด พันตำรวจเอกรุทธพล เนาวรัตน์ โรงเรียนบ้านยายคำ นายบุญลือ เทียนศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์

ปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี นายประสิทธิ์ มานะเจริญ โรงเรียนปทุมวิไล นายวีรพงษ์ คล้อยดี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองเสือ นางลัดดาวรรณ พรหมชาติ ประจวบคีรีขันธ์ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น นางอุไรวรรณ อยู่คง โรงพยาบาลหัวหิน นางประกายพรรณ จินดา ปราจีนบุรี วิทยาเทคนิคปราจีนบุรี นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล สำนักงานจังหวัด นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง

ปัตตานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายสักรินทร์ สันหมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ โรงเรียนยะหริ่ง นางวราภรณ์ คงถาวร พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นางสาวดวงพร อัศวราชันย์ สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา พันตำรวจเอกสุรพงศ์ ธรรมพิทักษ์ ที่ทำการปกครองจังหวัด นายมนตรี ลังกาพินธุ์ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสวรรค์) นางนวพร สุขมะโน พังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางวัชรี ตัณฑชน โรงเรียนเมืองพังงา นางวารุณี พ่านปาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นายเสรี นาวงศ์ พัทลุง ที่ว่าการอำเภอกงหรา นายกองโท อดุลย์ ชูทอง โรงพยาบาลพัทลุง นายเดชาศักดิ์ สุขนวล สถานีตำรวจภูธรป่าบอน พันตำรวจเอกภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล

วันต่อไปจะเริ่มต้นที่จังหวัดพิจิตร สำหรับข้าราชการดีเด่นประจำปี.

“ซี.12”

19 เม.ย. 2560 09:40 ไทยรัฐ