วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"กฤษศญพงษ์" ปลุกพลังวธจ.งัดผลงานเด่นโชว์

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง การนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ “ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า ตนได้ย้ำให้วัฒนธรรมจังหวัดเร่งดำเนินงานวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยเฉพาะกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมเรื่องของจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะต้องดำเนินการออกมาในแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ขณะเดียวกัน จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม และให้มีการบูรณาการทำงาน กับทุกภาคส่วนนำงานวัฒนธรรมเข้าไปสู่ประชาชนในทุกมิติ และต้องสอดส่องดูแลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ วธ.และจังหวัดของตนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและรายงานข้อเท็จจริงมายังส่วนกลางด้วย

ปลัด วธ.กล่าวต่อว่า จากการทำงาน 6 เดือนที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2560 ทุกจังหวัดทำงานสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีในท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าตนเอง จึงขอให้วัฒนธรรมจังหวัดนำเสนอ รวบรวมผลงานกิจกรรมที่โดดเด่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาว่ามีกระบวนการทำงานที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างไรบ้างเพื่อเป็นผลงานของ วธ.ต่อไป.

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง การนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ “ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 19 เม.ย. 2560 00:38 ไทยรัฐ