บริการข่าวไทยรัฐ

สส.เปิดรับสมัครหลักสูตร “ปธส.5” พัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ตุลาการ ท้องถิ่น และภาคประชาชน ศึกษาอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 (ปธส.5) มุ่งพัฒนานักบริหารยุคใหม่หัวใจสีเขียว

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดเผยว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแพร่กระจายของมลพิษในเขตเมืองและชุมชน ปัญหาขยะและของเสียอันตราย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการบุกรุกผืนป่า ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงลำพัง แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการ บนหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม คือ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ยุติธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่การกำหนดเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์รวม และเกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ทั้งนี้ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) ที่มุ่งสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง และการเป็นนักบริหารสิ่งแวดล้อมมืออาชีพ ภายใต้ปรัชญาว่า ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

“หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นผู้บริหารยุคใหม่หัวใจสีเขียว เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มีการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้บนหลักเหตุและผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งสามารถสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันมีการจัดการศึกษาอบรมมาแล้ว 4 รุ่น มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน สำเร็จตามหลักสูตรไปแล้วกว่า 200 คน ดังนั้นเพื่อขยายผลความสำเร็จในปี 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธส.5) ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-16 ก.ย. 2560 โดยเปิดรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้ 1. เป็นข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าสายงานบริหารระดับต้น หรืออำนวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 2. เป็นข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ 3. เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน สายงานบริหารระดับต้น หรืออำนวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 4. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 5. ข้าราชการทหารและตำรวจ ชั้นยศพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ และพันตำรวจเอกพิเศษ ขึ้นไป 6. ผู้บริหารภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อสารมวลชน ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน และ 7. บุคคลอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า รวมทั้งหมด 60 คน เข้ารับการอบรม

ส่วนเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วยการศึกษาใน 5 กลุ่มวิชา คือ 1. หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการองค์การ 2. การจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ โดยรูปแบบการศึกษา มีทั้งการบรรยายแบบมีส่วนร่วม การอภิปราย การระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ศึกษา การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และรวมทั้งการจัดทำสารนิพนธ์ ใช้ระยะเวลาการศึกษารวม 231 ชั่วโมง ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับการเปิดรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.–5 พ.ค. 2560 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 15 พ.ค. 2560 ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.en.mahidol.ac.th หรือ เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th ก่อนส่งเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริงมายังคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 พร้อมวงเล็บกำกับที่มุมซองว่า “เอกสารการสมัครหลักสูตร ปธส.5” ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-2441-5000 ต่อ 2114, 2116 อีเมล en.engeo@gmail.com และสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร.0-2577-7084-5 อีเมล training2@deqp.mail.go.th