วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขรก.ดีเด่นภูมิภาค

โดย ซี.12

ถึงเวลาการทำบันทึกถึงข้าราชการดีเด่นประจำปีที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดและได้รับการยกย่องให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในวันข้าราชการพลเรือนเมื่อต้นเดือนเมษายน

คราวนี้จะไม่แยกเป็นภาคเหนือภาคใต้ แต่จะเรียงตามลำดับจังหวัดไปเลย ดังนี้

กระบี่ ที่ว่าการอำเภอเขาพนม นายอรุณ สิงห์อินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งสูง นายพีรพงศ์ สงโสม สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง นางสาวมณฑา ผลบุญ กาญจนบุรี โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง นางเตือนใจ รักษาพงศ์ โรงเรียนบ้านหินแด้น นางสาวปาณิสรา มณีจำรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระเจดีย์สามองค์ นายรังสิมันตุ์ ทองสวัสดิ์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ดาบตำรวจหญิงปวรวรรณ คำจำปา กาฬสินธุ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ พันตำรวจเอกชัยพร พงษ์ศักดิ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง นายไชยา เวียงนนท์ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์

กำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอคลองลาน นายบุญธรรม ทองพิจิตร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ นายหาญ หงษ์ยนต์ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง นางสุนันธ์ จาดดำ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นางสาวปฐมาภรณ์ จริยวิทยา–นนท์ ขอนแก่น โรงพยาบาลอุบลรัตน์ นายอภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ที่ว่าการอำเภอพล นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ สถานีตำรวจภูธรกระนวน พันตำรวจเอกวิสุทธิ์ เคร่งจริง โรงเรียนขามแก่นนคร นายศุภกิจ สานุสัตย์ จันทบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี นายชัยชาญ พูลผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 นายมนตรี ทัดเทียม โรงพยาบาลพระปกเกล้า นายธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์

ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพนมสารคาม นางอุไร ศิลปกิจโกศล สถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต พันตำรวจเอกเผ่าภากร รามนุช ชลบุรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายวิทยา อรุณแสงฉาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา นายภัควัต ขันธหิรัญ สถานีตำรวจภูธรบางละมุง พันตำรวจโทดรัณภพ สระทองอยู่ ชัยนาท โรงเรียนสรรพยาวิทยา นายสุชาติ กลัดสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายวินัย ตะปะสา สำนักงาน กศน.จังหวัด นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ นางสาว กชกร ทองสุขแก้ง สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า พันตำรวจโทชวนิฏฐ์ ธิติวรพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ นายภานุวัฒน์ ทิพย์ตา โรงพยาบาลคอนสวรรค์ นายไชยา ชนะน้อย

ชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาววัลภา แก้วสวี โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก นายจรวย พิมาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) นางสาวสุดใจ ดำคำ เชียงราย สำนักงานคลังจังหวัด นาง สุภัทร โรจน์บวรวิทยา โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า นายวัชรพงษ์ คำหล้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นายประชา วงค์ศรีดา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางอำไพ นางแล เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ นายศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล ตำรวจภูธรจังหวัด พันตำรวจเอกมงคล สัมภวะผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว นายสมคิด มังแก้ว โรงพยาบาลฝาง นางทัศนีย์ ภู่ทับทิม ตรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุล ที่ทำการปกครองจังหวัด นายจิระพล หวานสนิท โรงพยาบาลตรัง นายสุทิน ทองชุม ตราด โรงเรียนอนุบาลตราด นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม นายสมเกียรติ แซ่เต็ง โรงพยาบาลตราด นายวิทยา วิสุทธิแพทย์ ตาก โรงพยาบาลแม่สอด นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา สถานีตำรวจภูธรวังประจบ พันตำรวจเอกวิสุทธิ์ คล้ายแสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์

พรุ่งนี้ก็จะเป็นข้าราชการดีเด่นของจังหวัดถัดไปคือนครนายก.

“ซี.12”

18 เม.ย. 2560 11:42 ไทยรัฐ