วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยผุดแผนคุ้มครองเด็กที่แรกในเอเชีย

ชง ครม.ส่งต่อหน่วยงานขับเคลื่อน เชื่อทำงานเชิงรุกปัญหาเด็กลดลง

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า หลังที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “เด็กทุกคนอยู่ดี มีสุข ปลอดภัย ในครอบครัว ชุมชน และสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์สำคัญคือการเสริมพลังบุคคลแวดล้อมเด็ก การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบวิชาชีพ การมีส่วนร่วมเครือข่ายจิตอาสา มาตรฐานการจัดบริการต่อเนื่องและครบวงจร ระบบและกลไกการบริหารจัดการในทุกระดับ และกลไกประสานงานระหว่างประเทศ ซึ่งจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือน เม.ย.นี้ เพื่อนำสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ต้องนำยุทธศาสตร์ต่างๆไปดำเนินการตามเป้าหมาย โดยเฉพาะระดับจังหวัด ซึ่งมีคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ระดับชาติ ทั้งนี้นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ระบุว่าไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีการจัดทำร่างยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแห่งชาติ เป็นการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

ด้านนายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดี ดย.กล่าวว่า ร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 จะทำให้การทำงานคุ้มครองเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการทำงานเชิงรุกที่มีกลไกต่างๆ ในพื้นที่ร่วมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก โดยบอร์ดคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดจะมีการจัดทำแผนและบูรณาการทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เชื่อว่าจะทำให้ปัญหาเด็กที่ถูกมองว่ามีมากขึ้นลดน้อยลง.

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า หลังที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 18 เม.ย. 2560 01:00 ไทยรัฐ