วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชูสานต่อลมหายใจพุทธศาสนา

พระธรรมโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล กล่าวว่า การเดินทางมาประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาลประเทศอินเดียของพระสงฆ์และพุทธบริษัท ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สิ่งที่อยากฝากทุกๆท่านก็คือ หลังจากที่มาแล้วก็ต้องช่วยกันคิดทำให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีศักดิ์มีศรี และมีเกียรติ อย่างน้อยการได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิดในดินแดนพุทธภูมิ ก็เหมือนกับการได้มาใกล้ชิดนาย ได้เข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์มากมาย และหวังว่าหลังจากนี้ทุกคนที่ได้เดินทางมาดินแดนพุทธภูมิจะมีพลังในการสานต่อลมหายใจพระพุทธ ศาสนาของพระตถาคต ทั้งนี้หากเราเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้า เราก็ต้องเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรม พร้อมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

“ปัจจุบันมีตัวเลขผู้มาแสดงบุญที่อินเดีย-เนปาล เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญผู้ที่เคยเดินทางมาแล้วยังเดินทางกลับมาอีกหลายครั้ง เพราะรู้สึกเลื่อมใสศรัทธา อย่างไรก็ตาม อยากให้คนไทยทุกคนนำความรักความสามัคคีที่เดินทางมาสังเวชนียสถาน กลับไปสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความร่มเย็นต่อไป” พระธรรมโพธิวิเทศกล่าว.

พระธรรมโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล กล่าวว่า การเดินทางมาประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 18 เม.ย. 2560 00:55 ไทยรัฐ