วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บทบาทผู้ชี้ขาด

โดย ซี.12

จากการนำเสนอเรื่องราวที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ยกเรื่องราวเกี่ยวกับเงินค่าปรับเกี่ยวกับการจราจรมาเผยแพร่เป็นกรณีตัวอย่างไปเมื่อวานนี้

มีประเด็นเพียงว่าการร้องขอข้อมูลเหล่านั้นสามารถทำได้และหน่วยงานต้องเปิดเผย แต่มิได้ให้รายละเอียดที่ผู้คนอยากรู้ว่าเออแล้วเงินค่าปรับนั้นเอาไปแบ่งกันอย่างไร

พอดีกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 47 คน ในสาขาต่างๆดังนี้

สาขาการแพทย์และสาธารณสุข 1.ศาสตราจารย์บุญศรี มีวงศ์–อุโฆษ 2.ศาสตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ 3.ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส 4.นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย 5.นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ 6.นายวิชัย โชควิวัฒน

สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทจิรา เอี่ยมมยุรา 2.นายถวิล เปลี่ยนศรี 3.นายรัชนันท์ ธนานันท์ 4.นายวรเดช วีระเวคิน

สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร 1.ศาสตราจารย์จงรักษ์ ผลประเสริฐ 2.ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 3.ศาสตราจารย์สุนทร มณีสวัสดิ์ 4.ศาสตราจารย์เกียรติคุณอมเรศ ภูมิ–รัตน 5.รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ 6.นายศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ 7.นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส

สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 1.ศาสตรารย์สหธน รัตนไพจิตร 2.รองศาสตราจารย์ธวัชชัย สุวรรณพานิช 3.รองศาสตราจารย์นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ 4.รองศาสตราจารย์นิพนธ์ พัวพงศกร 5.นายณรงค์ ราบเรียบ 6.นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก

สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย 1.พลเอกประยุทธ เมฆวิชัย 2.พลโทพรเลิศ วรสีหะ 3.พลโท สุขสันต์ สิงหเดช 4.รองศาสตราจารย์ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ 5.รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา 6.รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ติระสังขะ 9.นางการดี เลียวไพโรจน์ 10.นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ 11.นายฉัตรรัตน์ หิรัญเชาวิวัฒน์ 12.นายธนะ ดวงรัตน์ 13.นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ 14.นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ 15.นายพุทธิสัตย์ นามเดช 16.นายเยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ 17.นางรัศมี วิศทเวทย์ 18.นางวนิดา สักการโกศล 19.นายวัตตะ วุตติสันต์ 20.นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 21.นายสมชาย อัศวเศรณี 22.นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์ 23.นางอัจฉรา อุณหเลขกะ 24.นางสาวอัมพวัน เจริญกุล

งานวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม และเมื่อวินิจฉัยแล้วหากจะขยายผลไปสู่สังคมภายนอกขอความกรุณาแจ้งให้กระจ่างว่าเรื่องที่เปิดเผยได้นั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไร

ไม่ใช่เอามายั่วให้สนใจแล้วไม่บอก หากใครอยากรู้รายละเอียดต้องไปยื่นขอด้วยตัวเองอีกรอบกระนั้นหรือ.

“ซี.12”

17 เม.ย. 2560 12:09 ไทยรัฐ