วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่องว่างของความโปร่งใส

โดย หมัดเหล็ก

รายงานจากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การขอปกปิดข้อมูลหรือรายละเอียดเอกสารในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ กรณีเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายกฯ ครม. ส.ส. ส.ว. และ สนช. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ดังนี้

ตำแหน่งที่เคยประกาศเปิดเผยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในตำแหน่ง นายกฯ รมต. ส.ว. ส.ส. และ สนช. กรณีการขอปกปิดข้อมูลหรือรายละเอียดเอกสารในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

เอกสารที่ประกาศเปิดเผย ได้แก่ สำเนาแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สถานที่การประกาศเปิดเผย ประกอบด้วย ป.ป.ช. สถานที่อื่นตามที่ ป.ป.ช.เห็นสมควรและเว็บไซต์ของ ป.ป.ช. โดยมีระยะเวลาในการประกาศภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

เหตุผลที่ขอปกปิดได้ เช่น เห็นว่าการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือความปลอดภัยในทรัพย์สินของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรืออาจเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลเกินสมควร ให้ผู้ที่มีหน้าที่ปกปิดข้อมูลบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ขอปกปิดข้อมูล

รายการที่ขอปกปิดประกอบด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน เลขที่บัตรเครดิต ภาพถ่ายทรัพย์สินอื่น วันเดือนปีเกิดของผู้ยื่นและครอบครัว อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์บ้านและมือถือผู้ยื่นและครอบครัว เลขบัญชีหุ้น รายการเงินให้กู้ยืม เฉพาะช่องที่กรอกที่อยู่ อาชีพ ผู้กู้ยืม รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะช่องที่กรอก เลขที่บ้าน สถานที่ตั้ง รายการยานพาหนะ เฉพาะช่องที่กรอก หมายเลขทะเบียนรถ รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เฉพาะช่องที่กรอกที่อยู่ผู้ให้กู้ และรายการหนี้สินอื่นเฉพาะช่องที่กรอกที่อยู่ผู้ให้กู้

ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สิน เอกสารประกอบ เป็นดุลพินิจของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป

หลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าใจว่า เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลทั้งผู้ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ หรือเลขบัญชีธนาคาร ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้เช่นกัน

แต่โดยเจตนารมณ์ของ ป.ป.ช.ก็เพื่อต้องการป้องปรามและปราบปรามผู้กระทำความผิดประพฤติไม่ชอบในวงราชการ อีกทั้งตำแหน่งทางการเมือง เป็นตำแหน่งสาธารณะที่ต้องมีการตรวจสอบให้โปร่งใส และจะต้องตรวจสอบได้ทุกกรณี ซึ่งจะย้อนแย้งกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบทุจริต ที่จะลงลึกไปถึงคู่สมรสทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย

การปฏิรูปทางการเมืองเป็นภาพรวมของอนาคตประเทศ ที่ไม่สามารถปฏิรูปให้สำเร็จด้วยกฎกติกา แต่การปฏิรูปจะต้องเกิดจากจิตสำนึก เพราะกฎหมายที่ร่างขึ้นมาโดยคน ย่อมมีจุดอ่อนและช่องว่างที่เกิดจากจิตสำนึกเสมอ

ต้องปฏิรูปคนก่อนปฏิรูประบบ.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

17 เม.ย. 2560 12:03 17 เม.ย. 2560 12:03 ไทยรัฐ