บริการข่าวไทยรัฐ

'มีชัย' เผย กรธ.ปรับเกณฑ์ส่ง ส.ส.พรรคใหม่ให้เท่าเทียมกับพรรคเก่า

'มีชัย' เผยเกณฑ์ส่ง ส.ส.พรรคใหม่ทำง่ายและเท่าเทียมกับพรรคเก่า วางขั้นต่ำค่าสมาชิกปีละร้อย ไม่จ่าย 2 ปี พ้นสภาพ คกก.สรรหาเคาะคนก่อนลง ส.ส. ให้ 180 วันปรับตัว หาสมาชิก-เงินประเดิม

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.60 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องพรรคการเมือง ที่ กรธ.ต้องส่งให้ สนช.พิจารณาในวันที่ 18 เม.ย. ว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไร เพียงแต่ว่า  กรธ.ปรับให้พรรคใหม่กับพรรคเก่ามีความทัดเทียมกันคือ พรรคเก่า เรากำหนดว่าต้องทำเรื่องใดให้เสร็จบ้าง ถ้าไม่เสร็จก็ห้ามส่งผู้สมัคร แต่พรรคใหม่ไม่ต้องทำ เพราะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องทำในการส่งผู้สมัครได้ และถ้าต้องมาทำแบบพรรคเก่าก็ถือว่าไม่ทัดเทียมกัน ตรงนี้จะเป็นการไม่ให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันระหว่างพรรคการเมืองเก่ากับพรรคการเมืองใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องพรรคการเมือง ที่ กรธ.พิจารณาปรับปรุงล่าสุด มี 10 หมวด และบทเฉพาะกาล รวม 142 มาตรา มีสาระสำคัญดังนี้ มาตรา 14 ข้อบังคับพรรค พรรคต้องไม่มีลักษณะต่อไปนี้ (4) ครอบงำหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่โดยอิสระของ ส.ส. มาตรา 15 ข้อบังคับพรรคอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (15) รายได้ของพรรคการเมือง และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง ต้องเรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละ 100 บาท หรืออาจเก็บแบบตลอดชีพได้ แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

มาตรา 27 สมาชิกสภาพสิ้นสุดเมื่อ (3) ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก 2 ปีติดต่อกัน มาตรา 33 ภายใน 1 ปี นับจากนายทะเบียนรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องดำเนินการดังนี้ (1) ให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี (2) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคและจังหวัดตามที่ กกต.กำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา และแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่สาขานั้นตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป มาตรา 47 ให้พรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต รับฟังความเห็นจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด

มาตรา 49 ในการเลือกตั้งทั่วไปการส่งผู้สมัคร ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ  ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง มาตรา 51 การกำหนดนโยบายของพรรคที่ใช้ในการโฆษณา ให้คำนึงถึงความเห็นของสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปนี้ (1) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ (2) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย (3) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย มาตรา 85 พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคเมื่อ (1) ไม่แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้อง โดยพรรคต้องแก้ไขให้ครบภายใน 30 วัน นับจากได้รับแจ้งเตือนจาก กกต. หากพ้นเวลาแล้ว ไม่แก้ไขหรือแก้ไขไม่ถูกต้อง ให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพตามมาตรา 17 วรรคสาม ผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

สำหรับบทเฉพาะกาล กำหนดให้พรรคการเมืองดำเนินการ คือ (1) แจ้งเปลี่ยนสมาชิกที่ต่างจากเดิม ให้นายทะเบียนทราบภายใน 90 วัน (2) พรรคการเมืองเดิมที่ยังมีสมาชิกไม่ถึง 500 คน ต้องหาสมาชิกให้ครบภายใน 180 วัน (3) จัดให้มีทุนประเดิม 1 ล้านบาท ภายใน 180 วัน นับจากกฎหมายนี้ประกาศใช้ กรณีพรรคที่มีอยู่แล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนทราบ

(4) ให้สมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 500 คน ชำระค่าบำรุงพรรคภายใน 180 วัน และให้พรรคการเมืองแจ้งหลักฐานต่อ กกต.ภายใน 15 วัน (5) ให้สมาชิกพรรคชำระเงินบำรุงพรรคให้ได้ไม่น้อยกว่า 5 พันคน ภายใน 1 ปี และให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคน ภายใน 4 ปี (6) ให้ประชุมใหญ่เพื่อแก้ข้อบังคับ และนโยบายให้ถูกต้อง และเลือกหัวหน้า กรรมการบริหารพรรค ตามข้อบังคับที่แก้ไข

พร้อมทั้งต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 4 สาขา และมีสมาชิกพรรคที่มีภูมิลำเนาในจังหวัด ไม่น้อยกว่า 3 คน สำหรับจังหวัดที่มีสมาชิก 5 คนขึ้นไป เข้าร่วมประชุม ลงคะแนน ในการแก้ไขข้อบังคับ และเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคด้วย ภายใน 180 วัน (7) ตั้งสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้ครบตามที่กำหนด ภายใน 180 วัน นับจากกฎหมายประกาศใช้ กรณีที่มีอยู่แล้วให้แจ้งต่อนายทะเบียน.