บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระทรวงทรัพยากรฯ เปิดท้าประลองความคิด ผลิตนวัตกรรมวัสดุเหลือใช้

กระทรวงทรัพยากรฯ เดินหน้า "ประเทศไทยไร้ขยะ" เปิดเวทีท้าประลองความคิดผลิต "นวัตกรรม" จากวัสดุเหลือใช้ สนองนโยบายรัฐ ไทยแลนด์ 4.0...

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึง แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (2559-2560) ว่า เป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs-ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อวางรากฐานการดำเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้นำแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะฯ มาผนวกเข้าเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนในปีนี้ รวมทั้งได้ปรับรายละเอียดของแผนงานเดิมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะฯ มากขึ้น โดยหนึ่งในโครงการสำคัญที่กำลังดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี และในปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเน้นในเรื่องการสร้างนวัตกรรม ให้มีการนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็น "ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่นวัตกรรม"

"เป็นผลงานที่เกิดจากแนวความคิด การกระทำ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย โดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ช่วยให้วัสดุเหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีความประณีต สวยงาม คงทน ใช้งานได้ดี มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ “Thailand 4.0” ไปพร้อมๆ กัน"

สำหรับกิจกรรมของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. กิจกรรม Work Shop อบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 โดยวิทยากรมาให้ความรู้ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงาน เทคนิคการจัดทำคลิปวิดีโอ การอัปโหลดผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ social network โดยเปิดรับสมัครกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน พ.ค. 2560 และ 2. กิจกรรมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรม Thailand 4.0 โดยเปิดรับสมัครจากประชาชนในวงกว้าง กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2560

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 รอบคัดเลือกผลงาน โดยเปิดให้ผู้สนใจส่งใบสมัคร และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงาน เช่น ภาพสเกตช์ แบบจำลองผลงาน รวมทั้งต้องแนบไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาที เพื่อนำเสนอแนวคิดและขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน โดยจะมีการนำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 30 ผลงาน จากคะแนน Popular Vote

ส่วนรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 30 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับมอบทุนผลงานละ 10,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจริง แล้วนำมาจัดแสดงสาธิตในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินผลงาน สื่อมวลชน และประชาชน พิจารณาตัดสินผลงานจำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นการตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสิน 9 รางวัล และรางวัลคะแนนโหวตผลงานยอดเยี่ยมจากสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานอีก 1 รางวัล โดยคณะกรรมการจะใช้เกณฑ์การตัดสิน 5 ข้อ คือ 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ 2. ความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์ 3. การใช้ประโยชน์ได้จริง และมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 4. ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 5. ผลงานที่มีการออกแบบจากวัสดุที่มีการใช้ทรัพยากรตามหลักการ 3R ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัล 10 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงิน 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกีรติบัตร และเงิน 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล, รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงิน 10,000 บาท จำนวน 6 รางวัล และรางวัลผลโหวตยอดเยี่ยม ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงิน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 3 คน และยื่นใบสมัครภายในเดือน มิ.ย.นี้ ผ่าน 2 ช่องทาง 1. ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วิดีโอมายัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ และ 2. ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วิดีโอผ่านเว็บไซต์ www.deqp.go.th โดยไปที่หัวข้อบริการออนไลน์ แล้วเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02298-4608.