วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ของบฯซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเสนอ โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปลูกฝังให้คนไทยรักการอ่าน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ช่วยในการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน ซึ่งถือว่าน่าพอใจระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯได้เสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อของบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ทั้งรณรงค์ให้คนไทยซื้อหนังสือบริจาค ซึ่งดีกว่าที่จะให้ห้องสมุดต่างๆ เปิดรับบริจาคหนังสือ เพราะบางครั้งก็ได้หนังสือที่ไม่ตรงความต้องการ เป็นภาระของห้องสมุดในการคัดแยกหนังสือ จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยบริจาคเงินให้ห้องสมุดไปจัดซื้อหนังสือที่ต้องการ หรือมอบผ่านสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯช่วยซื้อเข้าห้องสมุดก็ได้.

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเสนอ 15 เม.ย. 2560 00:52 15 เม.ย. 2560 01:54 ไทยรัฐ