วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ ดันแผนแม่บทปลูกฝังคุณธรรม หวังหลุดพ้นกับดักคอร์รัปชัน

นายกฯ ดันแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ หวังปลูกฝังคุณธรรม หลุดพ้นกับดักคอร์รัปชัน สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปี 60 เน้น "พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา"

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า รัฐบาลเตรียมประกาศใช้ "แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564 นับเป็นแผนงานระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นระบบฉบับแรกของประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน ก็เป็นการขับเคลื่อนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐเพื่อครอบคลุมทุกมิติ โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรมนำการพัฒนา ในการสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งสร้างสังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ต้องช่วยกัน ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยในปี 60 นี้จะเน้นคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ คือ ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา รวมทั้งเร่งขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม และองค์กร หน่วยงานคุณธรรมในทุกพื้นที่ ผนึกกำลังกันสร้างองค์กรแห่งคุณธรรมทั่วประเทศ พึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ รัฐบาลเชื่อมั่นว่าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมนี้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เราให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จะสามารถนำพาทุกคน และประเทศชาติ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หลุดพ้นกับดักการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้.

นายกฯ ดันแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ หวังปลูกฝังคุณธรรม หลุดพ้นกับดักคอร์รัปชัน สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปี 60 เน้น "พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" 14 เม.ย. 2560 15:55 ไทยรัฐ