บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สารจาก นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันแห่งครอบครัวปี 2560

นายกฯ ส่งสารวันแห่งครอบครัว ปี 60 สร้าง ปชช.ตระหนักความสำคัญครอบครัว แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู อันเป็นพื้นฐานสังคมแข็งแกร่ง สู่จิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ส่งสารเนื่องในโอกาส "วันแห่งครอบครัว" ปี 2560 ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา โดยการทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดู หล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจเพื่อบ่มเพาะให้สมาชิกในครอบครัว มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและจิตใจ รวมทั้งการอบรมสั่งสอนให้รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความกตัญญู รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีจิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตยและรักชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกครอบครัวทุกคนดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองต่อไป คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว โดยใช้ประเพณีสงกรานต์อันเป็นประเพณีสำคัญของชาติเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟ้น และสมาชิกในครอบครัวได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูและความเอื้ออาทรห่วงใยต่อกันในครอบครัว ซึ่งจะทำให้พื้นฐานของสังคม มีความแข็งแกร่ง และเป็นต้นทุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

ในโอกาส "วันแห่งครอบครัว" ประจำปี 2560 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดอภิบาลประทานพรให้พี่น้องชาวไทยทุกครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อบอุ่น มีสันติสุข และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป