บริการข่าวไทยรัฐ

งานคือเงิน 15/04/60

โดย หมึกเขียว

ความคิดที่ชาญฉลาดย่อมไร้ค่าและความหมาย หากไม่มีการลงมือสานต่อไปสู่การกระทำจนสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่วาดฝัน

สารพัด ตำแหน่งงานดีๆ ยังมีให้ คนขยันและอดทน เลือกจับจองกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 3 อัตรา สังกัดสาขาวิชาการบริหารองค์การการประกอบการและ ทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน การประกอบการ (Entrepreneurship) และ/หรือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management), อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สมัครที่ หน่วยบริหารบุคคล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2696-5742 (ศูนย์รังสิต), 0-2613-2253 (ท่าพระจันทร์) ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.tbs.tu.ac.th/(เกี่ยวกับเรา ร่วมงานกับเรา) รับถึง 18 เม.ย.นี้

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร รับ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี, หัวหน้างานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรือ งานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 (เข้าลิฟต์ด้านหลัง) สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์-มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ใกล้ตลาดประชานิเวศน์ 1) โทร.0-2158-0740-42 ต่อภายใน 23 ดูรายละเอียดที่ www.bangkokmarket.go.th ถึง 21 เม.ย.นี้

มหาวิทยาลัยมหิดล รับ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา หน่วยบริหารสถานที่และเทคโนโลยี ห้องประชุม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี เพศชาย วุฒิ ประถมศึกษาตอนปลาย มีความสามารถปฏิบัติงานปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ขยายพันธุ์ต้นไม้ ตกแต่ง ดูแลรักษาสวนและสนามหญ้า จัด ตกแต่ง และประดับอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน โดยใช้กระถางต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ นำเสนอรูปแบบ แนวทาง วิธีการเกี่ยวกับต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ที่เหมาะสมกับอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ให้เติบโตและให้ดอกที่สวยงาม เก็บรักษา และทำความสะอาดเครื่องมือ สมัครที่ One Stop Service อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2200-7572 รับถึง 25 เม.ย.นี้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับ ครู 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.75 ขึ้นไป และเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.25 ขึ้นไป มีผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือ CU–TEP ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน สามารถทำงานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลา ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.mwit.ac.th และสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) พร้อมแนบใบธนาณัติค่าสมัครสอบจำนวน 150 บาท สั่งจ่าย งานบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้อง 3204 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 สอบถามโทร.0-2849-7103-4 รับถึง 25 เม.ย.นี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน สังคมวิทยา และ/หรือมานุษย-วิทยา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ นโยบายสังคม หรือพัฒนาสังคม ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต:เกษียณก่อนกำหนด สมัครที่สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 สอบถามที่โทร.0-5394- 3546 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.soc.cmu.ac.th รับถึง 28 เม.ย.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน Ergonomics และปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ, อาจารย์ สาขา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน Production Engineering หรือ Automation และ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สอบถามและสมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง 501 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564- 3001 (-9) ต่อ 3242, 3240, 3010 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www. engr.tu.ac.th ไปที่เมนูข่าวสารและกิจกรรม คลิกที่รับสมัครงาน และแบบฟอร์มสมัครงาน เลือกแบบฟอร์มสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ รับถึง 28 เม.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา หน่วยงานกองนโยบายและแผน งานออกแบบก่อสร้าง วุฒิ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบฐานราก การประเมินราคาค่าก่อสร้าง และการบริหารงานก่อสร้าง ต้องมีผลแสดงระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (พร้อมหลักฐาน) ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC = 400 คะแนน (กรณีไม่มีผลสอบ TOEIC ต้องทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 60) มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ อดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 รับถึง 28 เม.ย.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี สมัครที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 28 เม.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ อาจารย์ A–5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ จะจบการศึกษาปริญญาเอกในปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชา วิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องสำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ไม่มีภาระผูกพันเรื่องการชดใช้ทุนใดๆ หรือเงื่อนไขอื่น ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (Paperbased Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน, TOEFL (Internetbased Test : iBt) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน (หากมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และงานวิจัยทางสุกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครทางเว็บไซต์ www.hrm.chula.ac.th/recruit mentonline สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 28 เม.ย.นี้

กรมการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิค รับ เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือพณิชยกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน, กลุ่มงานบริหาร รับ พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือวุฒิอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญา ถึง 30 กันยายน 2560 สมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรม ราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09-5207-2840 ถึง 28 เม.ย.นี้.

หมึกเขียว