วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการดีเด่น ส่วนกลาง

โดย ซี.12

นี่เป็นชุดสุดท้ายสำหรับข้าราชการดีเด่นสังกัดกระทรวงต่างๆในส่วนกลาง

เริ่มต้นที่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายเกียรติชัย เซียงหลิว นางสุภาวดี นุชวงษ์ กรมการปกครอง นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายพิสุทธิ ชมดี กรมที่ดิน นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นางสาววิไลลักษณ์ หนองหว้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรพัชรผล กรมโยธาธิการและผังเมือง นายสุนทร สุนทรฐิติ นายเมตตา พานิช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางพรทิพย์ จิรศรีสกุล นายนฤดม ตั้งแต่ง

กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวปาริชาต ศรีประเสริฐ นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ กรมคุมประพฤติ นายภราดร บุญจันทร์คง นายสายัณห์ วรอรรถ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวภาพันธ์ รัตนชุม กรมบังคับคดี นางสาวกรรัตน์ นันทกสิกร นางสาวรังสิมา รัตนะ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายชัยวัชร์ มุณีแนม นางวาลีรัตน์ บริบูรณ์ กรมราชทัณฑ์ นางวิชชุดา คงพร้อมสุข นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร นางจิตนา โพธิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรีนิติ สัมฤทธิ์เดชขจร พันตำรวจตรีหญิงสมพิศ อาชาทองสุข สำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวสุวดี ไหลพึ่งทอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางสาววิไลพร ไหลงาม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายพงษ์ธร พัฒนภักดี นางสาวพัชรินทร์ จันทมาลา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายภูมิวิศาล เกษมศุข นายเอกชัย เกษมสุขธวัช

กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ นายสุริยะ จันทร์ดวง กรมการจัดหางาน นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม นายอำนาจ สังข์ศรีแก้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเมธี เมืองทอง นางธัณย์จิรา ธนภัทร์พูนสิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสายชล แจ่มแจ้ง นายไชยยันต์ เจตินัย สำนักงานประกันสังคม นายอุทัย ป้องนานาต นางรสยา อำไพลาภสุข

กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวี– วัฒนกิจบวร กรมการศาสนา นายธนพล พรมสุวงษ์ กรมศิลปากร นางสาวนารีรัตน์ ปรีชาพืชคุปต์ นายธนากร กำทรัพย์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวสุปราณี ไกรวีระเดชาชัย นายญาณุศิลป์ แพงงา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวณุภัทรา จันทวิช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางเยาวดี สุวรรณนาคะ ว่าที่ร้อยเอกสายชล สู่สุข นางรุ่งฤดี พินิจดวง กรมการแพทย์ นางสาวสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล นางรัตติยา สันเสรี นายฉลอง วิสโยภาส นายสมศักดิ์ ไต๋สกุล กรมควบคุมโรค นายธีรวัฒน์ วลัยเสถียร นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี นางสาววรนุช เปลี่ยนสุนทร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางอัจฉรา เชียงทอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์ นายจักรวาล ชมภูศรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์ นายภิญโญ รัตนตรัย กรมสุขภาพจิต นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ นายปัญญา เนียมสุ่ม นางเชื้อ บุญประเสริฐ กรมอนามัย นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้น นางเรณู ชูนิล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ นายปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์

หน่วยราชการอิสระ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พันตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล พันตำรวจโทธีระ เถระพัฒน์ พันตำรวจตรีนิยม กาเซ็ง ดาบตำรวจสุวิท เวชยา สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวทิพากร คำเกิด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายสมชัย พลายด้วง

ข้าราชการดีเด่นของจังหวัดต่างๆในส่วนภูมิภาคนั้น รอคิวนำเสนอในโอกาสต่อไป.

“ซี.12”

14 เม.ย. 2560 11:29 ไทยรัฐ