บริการข่าวไทยรัฐ

เปิดชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

วันเสาร์หยุดยาวเทศกาลสงกรานต์วันนี้ ผมขอแสดงความชื่นชม คณะกรรมการอุดมศึกษา ที่แสดง “ความรับผิดชอบ” ออกมาเป็น “ครั้งแรก” ด้วยการ เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป เพราะ เรียนจบออกมาแล้วทำงานไม่ได้ ความรู้ไม่พอ กลายเป็นภาระตัวเองและครอบครัว

เรื่อง มหาวิทยาลัยไม่ได้มาตรฐาน ไม่ใช่มีแต่ มหาวิทยาลัยเอกชน เท่านั้น มหาวิทยาลัยรัฐที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็มีมากมาย แต่ไม่มี การเปิดเผย

ก่อนวันสงกรานต์ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาการร้องเรียน คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ของ มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ ไม่ได้มาตรฐาน ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนด จำนวน 10 มหาวิทยาลัย 98 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร หลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร โดยมีมติให้เปิดเผยชื่อสถาบันการศึกษาและหลักสูตรต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่า หากเลือกเรียนหลักสูตรเหล่านี้อาจมีปัญหาด้านคุณภาพ

เป็นครั้งแรกที่ กระทรวงศึกษาฯบอกความจริงกับประชาชน และ ยอมรับว่าหลักสูตรมหาวิทยาลัยเอกชนจำนวนมากไม่ได้มาตรฐาน แต่ก็ยังให้เปิดสอน

ไปดู รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ กกอ. เปิดเผยกันหน่อยครับ

เริ่มตั้งแต่ หลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร มี 8 มหาวิทยาลัย ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6 หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี) การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

2.มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 2 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

3.มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

4.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 3 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

5.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 2 หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

6.วิทยาลัยทองสุข 3 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

8.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 1 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ส่วน นอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร มี 5 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.ม.ปทุมธานี 15 ศูนย์ 26 หลักสูตร 2.ม.พิษณุโลก 1 ศูนย์ 2 หลักสูตร 3.วิทยาลัยทองสุข 7 ศูนย์ 11 หลักสูตร 4.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 5 ศูนย์ 22 หลักสูตร 5.สถาบันรัชต์ภาคย์ 11 ศูนย์ 17 หลักสูตร

ประเทศไทยวันนี้มีมหาวิทยาลัยเยอะมาก มหาวิทยาลัยของรัฐและในกำกับของรัฐ 77 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 74 แห่ง ไม่นับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอีกมากมาย เช่น สถาบันอาชีวศึกษา และ กำลังจะตั้งมหาวิทยาลัยใหม่อีก 16 แห่งแต่การศึกษาไทยกลับล้มเหลวไม่เป็นท่า ตั้งแต่ประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัย

วันนี้ คณะกรรมการอุดมศึกษา ออกมาเปิดเผยชื่อ ให้ผู้เรียนระวังกันเอาเอง แต่ยังให้เปิดสอนตามปกติ ยุติธรรมต่อสังคมและผู้เรียน หรือไม่ คณะกรรมการอุดมศึกษา ควรจะกลับไปพิจารณาตัวเองด้วยนะ ได้มาตรฐานหรือไม่.

“ลม เปลี่ยนทิศ”