วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พก.จับมือยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิเด็กพิการ

ผุดมาตรฐานคุ้มครอง-รับมือสู่วัยรุ่น ปรับทัศนคติเห็นคุณค่าแทนอาย

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประจำประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในแผนงานความร่วมมือระหว่าง พก.และยูนิเซฟในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กพิการ พ.ศ.2560-2561

นายสมชายกล่าวว่า ปัจจุบันมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนความพิการกับ พก.ประมาณ 1.7 ล้านคน แต่ความเป็นจริงอาจจะมีมากกว่านี้ เนื่องจากบางส่วนไม่อยากจะเปิดเผย หรือยังไม่เข้าใจ หรือรับรู้สิทธิที่พึงได้รับ ซึ่ง พก.พยายามค้นหาและสร้างความเข้าใจ เพื่อให้คนพิการทุกช่วงวัยได้รับการคุ้มครองและพัฒนาตามศักยภาพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กพิการที่พก.และยูนิเซฟเห็นพ้องที่จะต้องร่วมกันส่งเสริม

การเข้าถึงสิทธิ จึงนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในประเด็นสำคัญ ประกอบด้วยการจัดทำข้อมูลสถิติเด็กพิการ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน การเข้าถึงสิทธิของเด็กพิการ การจัดทำมาตรฐานการคุ้มครองเด็กพิการ

การตรวจสุขภาพเด็กพิการ และการเตรียมความพร้อมของเด็กพิการเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ซึ่งจะต้องมีมาตรการดูแลเป็นพิเศษ ประเด็นต่างๆเป็นเรื่องที่ยูนิเซฟมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กจะได้นำมาซึ่งการพัฒนาเด็กพิการไทยให้มีมาตรฐาน ทั้งนี้ การทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ที่จะช่วยให้การทำงานพัฒนาเด็กพิการไปสู่เป้าหมายในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นสุข

ด้านนายโธมัสกล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานในประเทศไทยได้เห็นถึงความเป็นสังคมที่ห่วงใยผู้อื่น ทำอย่างไรให้ความห่วงใยเหล่านั้นลงไปสู่เด็กพิการที่จะได้รับสิทธิและโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมมากมาย นอกจากนี้ไม่อยากให้มองความพิการเป็นปัญหา เป็นความยากลำบาก แต่อยากให้มองคนเหล่านี้มีความสามารถหากได้รับโอกาส ขณะเดียวกันยังมีบางครอบครัวที่พยายามปิดบังซ่อนเร้นบุตรหลานพิการ เพราะความอาย ซึ่งจะต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนทัศนคติคน ให้เห็นถึงคุณค่าและความสามารถคนพิการ.

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประจำประเทศไทย 14 เม.ย. 2560 00:47 ไทยรัฐ