วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ บําเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีสงกรานต์

หมายกําหนดการ พระราชพิธีสงกรานต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินบําเพ็ญพระราชกุศล วันที่ ๑๕ เม.ย. และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชน ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกําหนดการ พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. สรงน้ําพระพุทธรูป สรงน้ําพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ที่หอพระสุลาลัยพิมาน หอพระธาตุมณเฑียร เจริญพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระ สดับปกรณ์ผ้าคู่ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

เวลา ๑๗.๓๐ น. สรงน้ําปูชนียวัตถุ สดับปกรณ์ผ้าคู่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หอพระนาก

เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่าพระราชพิธีสงกรานต์ ปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กําหนดการบําเพ็ญพระราชกุศล ดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน เวลา ๗ นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงาน นิมนต์พระสงฆ์ ๑๕๐ รูป เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตที่ในพระบรมมหาราชวัง

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระมหามณเฑียร ในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงน้ําพระพุทธรูปสําคัญที่หอพระสุลาลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและสรงน้ําพระบรมอัฐิ พระอัฐิแล้วเสด็จออก พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๗๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์ จบแล้ว ทรงประเคนภัตตาหาร เมื่อพระสงฆ์ รับพระราชทานฉันเสร็จ เจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ออกประดิษฐาน บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง ๕ ชั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิแล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ และพระอัฐิแล้ว ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดําเนิน ไปประทับรถยนต์ พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดําเนินกลับ

เวลา ๑๗ นาฬิกา ๓๐ นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เจ้าพนักงานกราบบังคมทูลรายงาน เครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ปูชนียสถานต่างๆ แล้วเสด็จพระราชดําเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปสรงน้ําปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามนี้ แล้วเสด็จพระราชดําเนิน เข้าหอพระนาก ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า และทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ ๕ รูป สดับปกรณ์แล้ว ทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์อีก ๔๐ รูป สดับปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์ พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นเสร็จการ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์

อนึ่ง ในวันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗ นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร

สํานักพระราชวัง วันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐.

หมายกําหนดการ พระราชพิธีสงกรานต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินบําเพ็ญพระราชกุศล วันที่ ๑๕ เม.ย. และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชน ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร 11 เม.ย. 2560 22:25 ไทยรัฐ