วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ 'โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์' เป็นนายกราชบัณฑิตยสภา

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นายกราชบัณฑิตยสภา-อุปนายกราชบัณฑิตยสภา" 3 ราย 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ปกรณ์ อดุลพันธุ์ เป็นนายกราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสําราญ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 นั้น เนื่องจากนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภาดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่งมาจะครบกําหนดตามวาระในวันที่ 11 เมษายน 2560 และในการประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกราชบัณฑิตเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา รวม 3 ราย ดังนี้

1. นางโสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ เป็นนายกราชบัณฑิตยสภา 
2. นายนิพนธ์ ทรายเพชร เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 1 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 2

และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภาทั้ง 3 ราย ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นายกราชบัณฑิตยสภา-อุปนายกราชบัณฑิตยสภา" 3 ราย 15 มี.ค. 2560 11:44 ไทยรัฐ