วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว“ธีออส 2”

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 วงเงิน 7,800 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 เพื่อทดแทนดาวเทียมธีออส 1 ที่เดิมจะหมดอายุในปี 2556 แต่หลังได้รับการดูแลรักษาคาดว่าจะใช้งานไปได้ถึงปี 2561 โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ สำหรับปีงบประมาณ 2560 เห็นชอบให้ใช้งบกลางจำนวน 1,094 ล้านบาท เป็นค่าจัดหาระบบดาวเทียมสำรวจ พร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ 1,035 ล้านบาท, ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม 24 ล้านบาท ค่าปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) 10 ล้านบาท และงบดำเนินการ 25 ล้านบาท

พร้อมให้ทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการลงทุนของโครงการ จากการลงทุนของรัฐ เพื่อพัฒนาระบบสำรวจโลกของประเทศผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศเจ้าของเทคโนโลยีแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี เป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุปี 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปิดประมูล เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติทั้งในประเทศ นอกประเทศ และในสถานการณ์วิกฤติ สามารถเพิ่มศักยภาพและต่อยอดงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ และช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ใน 6 ด้าน คือ ด้านการจัดการน้ำแบบองค์รวม, ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร, ด้านการจัดการภัยพิบัติ, ด้านความปลอดภัยทางสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการจัดการ การเมือง.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 วงเงิน 7,800 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี... 15 มี.ค. 2560 03:42 ไทยรัฐ