วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดย.ระดมสกัดทิ้งเด็กในที่สาธารณะ

วิทัศน์ เตชะบุญ

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดย.พม.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทิ้งเด็กในที่สาธารณะว่า จำนวนเด็กถูกทิ้งในที่สาธารณะมีจำนวนเพิ่มขึ้น เห็นจากข่าวผ่านสื่อมวลชนที่เผยแพร่เด็กถูกทิ้งเกือบรายวัน สะท้อนถึงสภาวะวิกฤติของปัญหาสังคม และปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เป็นพ่อแม่ในปัจจุบัน ข้อมูลเด็กถูกทิ้งในที่สาธารณะและตามโรงพยาบาลที่เข้าสู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 8 แห่งสังกัด ดย.ช่วง 4 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556-2559 มีจำนวน 281 คนหรือเฉลี่ยปีละ 71 คน ยังไม่นับรวมที่ถูกทิ้งแล้วเสียชีวิตอีกจำนวนไม่น้อย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การเป็นพ่อแม่วัยรุ่น ปัญหาความยากจน ครอบครัวแตกแยก รวมถึงกรณีเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย

อธิบดี ดย.กล่าวด้วยว่า ดย.มีภารกิจในการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กแรกเกิดถึง 18 ปีตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ยุติการทอดทิ้งเด็กผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงบริการและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางดำเนินงานในการจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทิ้งเด็กในที่สาธารณะที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 3 เดือนก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติต่อไป.

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดย.พม.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทิ้งเด็กในที่สาธารณะว่า... 15 มี.ค. 2560 02:25 ไทยรัฐ