วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 10/03/60

โดย หมึกเขียว

ความขยัน อดทน ไม่ยอมแพ้ต่อทุกอุปสรรคและปัญหา คือกุญแจสู่ความสำเร็จ

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต สามารถฟันฝ่าทุกอุปสรรค และเดินถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จในชีวิต พร้อมอาสาสรรหาสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมาฝากกันเสมอที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้าน บัญชี การเงิน การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน การแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัดกองแผนงาน วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้าน บริหาร เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ และ รัฐศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการงบประมาณ การติดตามประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี, นิติกร 1 อัตรา สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชา นิติศาสตร์ และ มีประสบการณ์ทำงานด้านวินัยและนิติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 มีความรู้ความเข้าใจว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ถึง 10 มี.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน จีนศึกษา หรือ ASEAN สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 หรือดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th  ไปที่รับสมัครงาน รับถึง 14 มี.ค.นี้

กรมประมง ขยายเวลารับนายช่างกลเรือปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล ต้องมีประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750–3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th  หรือ http://www.fisheries.go.th  สอบถามเพิ่มเติมที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร.0-2562-0536 ถึง 14 มี.ค.นี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ อาจารย์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ในด้าน Environmental Management, Environmental Technology, Environmental Engineering, Environmental Health หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคาร ปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือสอบถามที่ อังคนา นามสุข หรือ อมรา ประทีปชัยเกษม โทร.0-2564-4440 ต่อ 7410 (-11) รับถึง 15 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ พนักงานทั่วไป 3 อัตรา สังกัดโครงการผลิตน้ำคุณภาพราคาประหยัดศิลปากร สำนักบริการวิชาการ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป มีระเบียบวินัย ร่างกายแข็งแรง มีความขยันและอดทน มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์สุจริต สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม หรือที่โครงการผลิตน้ำคุณภาพราคาประหยัดศิลปากร นครปฐม ถึง 15 มี.ค.นี้ oo คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม- ศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5205 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th  ไปที่รับสมัครงาน รับถึง 15 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้าน การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียนรายวิชาการบัญชีหรือการเงินรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี (หากมีความรู้ความสามารถด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th  สอบถาม โทร.0-2849-7526 รับถึง 15 มี.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ ฝ่ายบริหาร วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI–TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU–TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศโดยตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถในการจัดการด้านสารสนเทศ และเกี่ยวกับ Software และระบบฐานข้อมูล หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 15 มี.ค.นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ เลขานุการประจำสาขา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารสถาปัตยกรรม–ศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011, 3012 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.tds.tu.ac.th/job/ ถึง 15 มี.ค.นี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา รับ ครูผู้สอน วิชาเอก สุขศึกษา 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี วิชาเอก สุขศึกษา และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความรู้ทั่วไปด้านการศึกษาพิเศษ มีความสามารถทางด้าน การศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะทางด้านการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทน เสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน การให้บริการ และการทำงานเป็นทีม และรับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอหาดใหญ่/ ศูนย์สาขา/อื่นๆ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สามารถทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ มีความรู้เรื่องการดูแลเด็กพิการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานกับเด็กพิการ มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถพิเศษ/การแก้ปัญหา สมัครที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา รับถึง 17 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก ทาง สถิติ สถิติประยุกต์ การวิจัยดำเนินงาน ประกันภัย หรือ ประชากรศาสตร์ สอบถามและสมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3424-5300 ต่อ 28016, 28046 ถึง 31 มี.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9 จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) /มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถบังคับจับสัตว์ได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ/วันหยุดราชการ และทำงานเป็นกะได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ สอบถาม ฝ่ายบริหารคณะฯ (หน่วยการเจ้าหน้าที่) โทร.0-2218-9773, 0-2218-9975 ถึง 31 มี.ค.นี้.

หมึกเขียว

9 มี.ค. 2560 10:48 ไทยรัฐ