วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นำพระ-ฆราวาสเยือนสังเวชนียสถาน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้กล่าวตอนหนึ่งในโอกาสเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ 1 มีพระสงฆ์ 100 รูป ฆราวาส 35 คน รวม 135 รูป/คน ว่า วธ.โดยกรมการศาสนา จัดโครงการนำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อสร้างเสริมสังคมแห่งสันติสุข โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดำเนินการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

“โครงการนี้ถือเป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล อาทิ พระธรรมวิทยากร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ลานธรรม ลานวิถีไทย ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชนคุณธรรม ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เมื่อได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นจริงในแดนพุทธภูมิแล้วจะทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น พระสงฆ์จะได้มีพลังในการอุทิศตนให้แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ส่วนพุทธศาสนิกชนก็จะได้น้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต” ดร.ฉวีรัตน์กล่าว.

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้กล่าวตอนหนึ่งในโอกาสเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน 15 ก.พ. 2560 00:32 ไทยรัฐ