วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นปส.68

โดย ซี.12

จากหลักสูตร นบส.ของสำนักงาน ก.พ. นึกขึ้นมาได้ว่า มีอีก หลักสูตรที่มีมาตรฐานและสถานะเท่าเทียมกันคือ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง หรือ นปส.ของกระทรวงมหาดไทย

พอตรวจสอบดูปรากฏว่าปีนี้ก็มี 2 รุ่นคือ รุ่น 68 กับรุ่น 69 โดย นปส.68 เปิดการศึกษาอบรมไปแล้วเงียบๆตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2560 มีคนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกาศตอนแรก 93 ราย แต่พอเปิดเรียนมีการเสียบเข้าไปเป็น 98 รายจากสังกัดต่างๆ ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มี 12 ราย คือ 1.นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง 2.นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 3.นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 4.นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 5.นายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส 6.นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล 7.นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี 8.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 9.นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ 10.นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 11.นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร 12.นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากกรมการปกครอง มี 13.นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นอภ.บางใหญ่ นนทบุรี 14.พ.อ.อ.อนุชา พัสถาน นอภ.ทัพทัน อุทัยธานี 15.นายศิลปชัย เรือนสูง นอภ.ปะเหลียน ตรัง 16.นายพงษ์พีระ ชูชื่น นอภ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 17.นายสกุล ดำรงเกียรติกุล นอภ.นาโยง ตรัง 18.นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นอภ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 19.นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นอภ.ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 20.นายธนิต สุภาแสน นอภ.แม่ทะ ลำปาง 21.นายวิชัย บุญมี นอภ.บ้านนา นครนายก 22.นายชนะ ธรณีทอง นอภ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา 23.นายปัญญา เศวตธรรม นอภ.เขมราฐ อุบลราชธานี 24.นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.พบพระ ตาก 25.นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นอภ.ปากท่อ ราชบุรี 26.นายธวัชชัย นามสมุทร นอภ.บางบ่อ สมุทรปราการ 27.นายยุทธนา พิทยานันทกุล นอภ.นาเชือก มหาสารคาม 28.นางวันดี ราชชมภู (ชุ่มชื่น) นอภ.ป่าแดด เชียงราย 29.นายปกรณ์ กรรณวัลลี นอภ.สังขละบุรี กาญจนบุรี 30.นายบุญธรรม ทองพิจิตร นอภ.คลองลาน กำแพงเพชร 31.นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นอภ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 32.นายวรวิทย์ ช้อนทอง นอภ.รัษฎา ตรัง 33.นายชัชวาลย์ ปัญญา นอภ.ฝาง เชียงใหม่ 34.นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นอภ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 35.นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นอภ.แสวงหา อ่างทอง 36.นายศรัทธา ทองคำ นอภ.คลองท่อม กระบี่ 37.นายทศพล เผื่อนอุดม นอภ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 38.นายยงยุทธ สวนทอง นอภ.ดอนตูม นครปฐม 39.นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นอภ.ควนขนุน พัทลุง 40.นายโยธิน ประสงค์ความดี นอภ.แม่ทา ลำพูน 41.ว่าที่ ร.ต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ นอภ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 42.ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นอภ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 43.นายวีนัส สีสุข นอภ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 44.นายปรีชา ดิลกพรเมธี นอภ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น 45.นายอิศรรัฐ แสงมณี นอภ.ป่าพะยอม พัทลุง 46.นายกิตติคุณ บุตรคุณ นอภ.ภูเรือ เลย 47.นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น 48.นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นอภ.นาดูน มหาสารคาม 49.นายนภดล จอมเพชร นอภ.ศรีวิไล บึงกาฬ 50.นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นอภ.ท่าช้าง สิงห์บุรี 51.นายสินาธร โอ่เอี่ยม นอภ.เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 52.นายปิยะ ปิจนำ นอภ.โพนพิสัย หนองคาย 53.นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นอภ.กุดชุม ยโสธร 54.นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นอภ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ 55.นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นอภ.งาว ลำปาง 56.จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นอภ.อากาศอำนวย สกลนคร 57.นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ์ นอภ.ไชยวาด อุดรธานี 58.นายนิวัตน์ สุพจิตร นอภ.หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 59.นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นอภ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 60.นายกิตติพงษ์ แย้มมี นอภ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 61.ว่าที่ ร.ต.สมชาย เรืองจันทร์ นอภ.เคียนชา สุราษฎร์ธานี 62.นายประพันธ์ ตรีบุบผา นอภ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา

วันพรุ่งนี้มีต่อสำหรับ นปส.68 จากหน่วยงานอื่นๆ.

“ซี.12”

14 ก.พ. 2560 10:44 ไทยรัฐ