วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกระดับมาตรฐาน

โดย สหบาท

นโยบายการบริหารโรงพยาบาลตำรวจยุคใหม่

ความจริง พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ วางแผนไว้ก่อนหน้าแล้ว ถึงจัดโปรแกรมเตรียม ยกระดับสถาบันแพทย์ตำรวจ ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขประเทศไทย ให้เป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของทวีปเอเชียภายในระยะเวลา 20 ปี

เริ่มต้นเปิดอบรม หลักสูตรมาตรฐานสากล JCI : Joint Commission International เพื่อโรงพยาบาลตำรวจพัฒนาสู่ “PGH 4.0”

กำหนดแผนยุทธศาสตร์หลัก 7 ด้าน ผลักดันการพัฒนาบน แนวคิดของ ความเรียบง่าย ประหยัด และ ตรงประเด็น สมความหมายของคำว่า “SIMPLES” ซึ่งเป็นตัวย่อของ 7 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย S–Standardized HA & JCI (การพัฒนามาตรฐานการรักษา และให้บริการในระดับสากล) I–Information technology (การบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) M–Money Management (การบริหารจัดการด้านการงบประมาณและการเงิน)

P–olice Priority (การดูแลรักษาข้าราชการตำรวจและครอบครัวทั้งประเทศ) L–Learning, Research & Development (การพัฒนา การเรียนรู้ นวัตกรรม และการวิจัย) E–Excellent Centers (การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง) S–Service Excellence (การให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ)

หลังจากโรงพยาบาลตำรวจได้รับการรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11

การฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานสากล JCI สำหรับโรงพยาบาลตำรวจ มุ่งเน้นแต่ละหัวข้อตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น การดูแลผู้ป่วยทางด้านวิสัญญีและศัลยกรรม สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว และการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว การจัดการ ด้านยาและการใช้ยา การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย การบริหารความเสี่ยง และวิธีการการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การกำกับดูแลกิจการ และทิศทาง องค์กร การจัดการห่วงโซ่อุปปาทาน คุณสมบัติการศึกษาของบุคลากร การจัดการสารสนเทศ การจัดการและการบันทึกเวชระเบียน

เพื่อความเป็นเลิศของสถาบันแพทย์ตำรวจ.

สหบาท

14 ก.พ. 2560 09:51 14 ก.พ. 2560 09:51 ไทยรัฐ