บริการข่าวไทยรัฐ

ให้ยึดหลักธรรม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกจากพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ มาประทับ ประทานพระโอวาทแก่พุทศาสนิกชนจำนวนมากที่มารอกราบสักการะ ณ ลานหน้าพระอุโบสถ โดยขอให้ยึดหลักธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา รวมถึงความสามัคคี ซึ่งสร้างความปีติแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง.