วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวรรตแด่สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว เมื่อค่ำวันที่ 12 ก.พ. หลังเสร็จพระราชพิธี สมเด็จพระสังฆราชฯเสด็จกลับวัดราชบพิธฯ.