บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง”

อาทิตย์นี้ “พี่ม้ามังกร” ขอพาน้องๆ แอ่วเหนือไปเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนล้านนา ร.9 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แต่เดิมชื่อ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัยชาวเขา สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ในอดีต

ต่อมามีการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 โดยจัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และได้โอนภารกิจงานกรมประชาสงเคราะห์มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) สังกัดพม. ซึ่งปี พ.ศ.2553-2556 พส.ได้ฟื้นงานพิพิธภัณฑ์ชาวเขาด้วยการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และในวันที่ 22 ธ.ค.2559 ได้ประกาศจัด ตั้งเป็น “พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง” วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระราชา พัฒนาภูมิสังคม เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง การอนุรักษ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ งานฝีมืออัน เกิดจากภูมิปัญญา รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูงระหว่างประเทศอาเซียน

ภายใน พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร มี 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 เป็นห้องจัดแสดงสารคดีเฉลิมพระเกียรติ และการพัฒนาบนพื้นที่สูง อย่างน่าสนใจ โดยการฉายวีดิทัศน์ผ่านระบบมัลติมีเดีย 180 องศา จอโค้ง นอกจากนี้ยังมีบอร์ดวีดิทัศน์หลากวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง เชื่อมโยง 16 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียนรู้การดำรงชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู

อาข่า ลัวะ ถิ่น ขมุ และมลาบรี โดยเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงหุ่นจำลองเสมือนจริงที่น่าตื่นตาตื่นใจของ 10 ชนเผ่า ชั้นที่ 3 เป็นนิทรรศการซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนางานราษฎรบนพื้นที่สูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสวัสดิการสังคมหลากหลาย และ ชั้นที่ 4 เป็นห้องนิทรรศการด้วยพระบารมีนำทางสู่การพัฒนาบน พื้นที่สูง ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระบรมวงศานุวงศ์ กับการพัฒนา บนพื้นที่สูง

สำหรับส่วนที่ 2 เรียกว่า บ้านชาวเขา เป็นบริเวณภายนอกพิพิธภัณฑ์ ที่มีการตกแต่งพื้นที่สำหรับจัดแสดงบ้านจำลองวิถีชีวิตชนเผ่าจำนวน 10 หลัง บริหารจัดการโดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง

น้องๆสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองพาไปเยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเขาได้ที่ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ ราษฎรบนพื้นที่สูง แห่งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดให้ชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0-5321-0872 

พี่ม้ามังกร