วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรบุรีรัมย์ บริการวิเคราะห์ตรวจดิน สอนวิธีบำรุงให้ได้ผลผลิตสูงสุด

เกษตรกรในพื้นที่ อ.นางรอง กว่า 100 ราย ให้ความสนใจนำดินมาตรวจวิเคราะห์กับทางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน ทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูงสุด

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง นายวันรบ เฮ่ประโคน รักษาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นายไพศาล แก้วบุตรดี รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ "ออกให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ปี 2560" ร่วมด้วย นายอนุชา พงษ์สุวรรณ เกษตรอำเภอนางรอง เกษตรกรในพื้นที่กว่า 100 ราย ให้ความสนใจนำดินมาตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับรับฟังคำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด

นอกจากนี้ ยังสอนทั้งการใช้วัสดุ หรือสารปรับปรุงดินอย่างอื่นตามความจำเป็น เพื่อให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น ภายในงานมีนิทรรศการ และจุดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง และอำเภอโนนดินแดง ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนหวาย ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประโยชน์ของการวิเคราะห์ดินนี้ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้รับรู้ว่าจะบำรุงดินอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูง.

เกษตรกรในพื้นที่ อ.นางรอง กว่า 100 ราย ให้ความสนใจนำดินมาตรวจวิเคราะห์กับทางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการแก้ไขปรับปรุงบำรุงดิน ทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูงสุด 10 ก.พ. 2560 18:51 ไทยรัฐ