วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเดินรถประจำทางหมวด 1

ขนส่ง เดินหน้าโครงการนำร่อง (Pilot Project) ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งยื่นคำขออนุญาตประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 จำนวน 3 เส้นทาง ตั้งแต่ 10 ก.พ.–26 มี.ค. 60 ...

วันที่ 10 ก.พ. 60 นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิกมติ ครม. เดิมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 ที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้ประกอบการเดินรถในกรุงเทพมหานครเพียงรายเดียว โดยให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) และให้ ขสมก. เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถ (Operator) รายหนึ่งที่จะต้องมาขอใบอนุญาตกับกรมการขนส่งทางบก ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการปฏิรูป กรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดทำโครงการนำร่อง (Pilot Project) ในกลุ่มเส้นทางที่ใบอนุญาตประกอบการสิ้นอายุ และสามารถคัดเลือกผู้ประกอบการได้ทันที จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ G13 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ – คลองตัน สายที่ G48 มีนบุรี – หัวลำโพง และสายที่ G49 สวนสยาม – บางรัก

การเปิดรับคำขอในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ได้แก่ สายที่ G13 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ – คลองตัน กำหนดให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (รถมาตรฐาน 2) จำนวน 9–12 คัน เดินรถ ขั้นต่ำวันละ 28 เที่ยว (ไป 14 เที่ยว กลับ 14 เที่ยว) และรถโดยสารธรรมดา (รถมาตรฐาน 3) จำนวน 9–12 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 28 เที่ยว (ไป 14 เที่ยว กลับ 14 เที่ยว) อัตราค่าโดยสาร แบ่งเป็น รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทางเริ่มต้น 12- 20 บาท ส่วนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 มาตรฐาน EURO หรือเทียบเท่า อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทางเริ่มต้น 13-25 บาท และรถโดยสารธรรมดา ค่าโดยสารตลอดสาย 9 บาท

สายที่ G48 มีนบุรี – หัวลำโพง กำหนดให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (รถมาตรฐาน 2) จำนวน 9–12 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 28 เที่ยว (ไป 14 เที่ยว กลับ 14 เที่ยว) และรถโดยสารธรรมดา (รถมาตรฐาน 3) จำนวน 9–12 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 28 เที่ยว (ไป 14 เที่ยว กลับ 14 เที่ยว) อัตราค่าโดยสาร แบ่งเป็น รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทางเริ่มต้น 12-20 บาท ส่วนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 มาตรฐาน EURO หรือเทียบเท่า อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทางเริ่มต้น 13-25 บาท และรถโดยสารธรรมดา ค่าโดยสารตลอดสาย 9 บาท

สายที่ G49 สวนสยาม – บางรัก กำหนดให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 (รถมาตรฐาน 2) จำนวน 6–10 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 28 เที่ยว (ไป 14 เที่ยว กลับ 14 เที่ยว) และรถโดยสารธรรมดา (รถมาตรฐาน 3) จำนวน 6–10 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 28 เที่ยว (ไป 14 เที่ยว กลับ 14 เที่ยว) อัตราค่าโดยสาร แบ่งเป็น รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทางเริ่มต้น 12-20 บาท ส่วนรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 มาตรฐาน EURO หรือเทียบเท่า อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทางเริ่มต้น 13-25 บาท และรถโดยสารธรรมดา ค่าโดยสารตลอดสาย 9 บาท

สำหรับแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากคุณภาพของตัวรถ ความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทน รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆ เช่น โครงข่ายรถไฟฟ้า ระบบราง การสัญจรทางน้ำ ทางอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน รวมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารรถโดยสารประจำทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โทร. 0 2271 8888 ต่อ 3308-9, 0 2271 8519 และ 0 2271 8522 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.–26 มี.ค. 60

ขนส่ง เดินหน้าโครงการนำร่อง (Pilot Project) ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งยื่นคำขออนุญาตประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 จำนวน 3 เส้นทาง ตั้งแต่ 10 ก.พ.–26 มี.ค. 60 10 ก.พ. 2560 15:58 ไทยรัฐ