วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เผยผลประกอบการปี 59 กำไรทะลุ 942 ล.

“สายัณห์” เผยผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ปี 59 กำไรทะลุ 942 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ ย้ำชัด เร่งเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการ ขรก.ครูขอนแก่น ไร้หนี้ มีรายได้เสริม บนพื้นฐานของความพอเพียง ...

วันที่ 10 ก.พ. 60 นายสายัณห์ ผาน้อย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้น โดยมีข้าราชการครูและสมาชิกสหกรณ์ฯ จากทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน

นายสายัณห์ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานยังคงเน้นหนักในการบริหารงานที่ครอบคลุมทั้งหมด 8 ด้าน ทั้งในเรื่องของทุนสำรองต่อทรัพย์สิน อัตราการเจริญเติบโตทุนของสหกรณ์ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ชำระหนี้ตามกำหนด อัตราส่วนหนี้ต่อทุน และอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวัดพื้นฐานและหลักการสหกรณ์ จนทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จัดอยู่ในระดับสหกรณ์ที่ดีมาก และมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ในปีที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสมัครร่วมเป็นสมาชิกข้อมูลเครดิต หรือเครดิตบูโร เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกในการตัดสินใจให้สินเชื่อ และที่สำคัญจากผลการตรวจประเมินมาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์ของเรายังคงผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีเลิศ อีกด้วย

“ปี 59 เราได้มีการสรุปงบดุล และแสดงฐานะทางการเงินเพื่อแจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบ โดยพบว่า มีกำไรอยู่ที่ 942,609,089.88 บาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าที่เราวางไว้ คือ 943 ล้านบาท ดังนั้น แผนการบริหารการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้น ได้แบ่งออกเป็น 5 หมวดหลัก คือ การจัดสรรตามข้อบังคับเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตฯ ร้อยละ 14.96 เงินปันผล 6.25% ตามหุ้นที่ชำระแล้ว อยู่ที่ ร้อยละ 58.37 เงินเฉลี่ยคืน 15% ตามส่วนแบ่งธุรกิจ อยู่ที่ร้อยละ 23.32 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลและทุนสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 1.10 และโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ อยู่ที่ร้อยละ 2.25"

อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินงานในปี 2560 ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการให้กับสมาชิกและบุคลากรทางการศึกษาภาพรวมทั้งจังหวัด ให้มีรายได้และอาชีพเสริมเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการครู ทั้งในระดับองค์กรและการดำเนินชีวิตประจำวันในภาพรวม

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ยังคงมีการมอบโล่ประกาศเกียรติยศและรางวัลการจัดสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นประจำปี 2559 ซึ่งได้กำหนดให้โรงเรียนใน 6 เขตบริการ 1 เขตมัธยมศึกษา ได้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งลำดับที่ 1 ของแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสหกรณ์ที่ครบวงจรให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน

ขณะเดียวกัน ยังคงมีการมอบโล่เกียรติยศและรางวัลเชิดชูคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2559 ให้กับข้าราชการครูคนดีศรีสหกรณ์จากทุกอำเภอของ จ.ขอนแก่น รวมไปถึงกลุ่มกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้อีกด้วย

“สายัณห์” เผยผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ปี 59 กำไรทะลุ 942 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ ย้ำชัด เร่งเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการ ขรก.ครูขอนแก่น ไร้หนี้ มีรายได้เสริม บนพื้นฐานของความพอเพียง ... 10 ก.พ. 2560 14:14 ไทยรัฐ