วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวพุทธเมืองกุสินารา ธรรมยาตราเพื่อสันติภาพโลก ในวันมาฆบูชาที่อินเดีย

ชาวพุทธเมืองกุสินาราพร้อมใจ จัดงานวันมาฆบูชาประจำปี 2560 ระหว่าง 9-10 ก.พ.โดยจัดขบวนธรรมยาตราเพื่อสันติภาพโลก มีพระสงฆ์นานาชาติและญาติโยมกว่า 500 คน เดินเท้าจากหมู่บ้านเซียริยาไปยังสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า...

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2560 นายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ รายงานมาจากประเทศอินเดีย อ้างการเปิดเผยของ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ว่า ที่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธเมืองกุสินารา ได้พร้อมใจสมานฉันท์ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จับมือกันจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. โดยได้จัดขบวนธรรมยาตราเพื่อสันติภาพโลก เป็นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา ทั้งขบวนช้าง ม้า พระสงฆ์นานาชาติ ชาวบ้าน และนักเรียน กว่า 500 คน เดินเท้าจากหมู่บ้านเซียริยาไปยังสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสมัพุทธเจ้า ตลอดระยะทาง 8 กม.ต่างเห็นน้ำจิตน้ำใจ ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดี่ยวกัน ของชาวพุทธทั้งผู้ใหญ่ และเด็กๆ ที่มาร่วมในขบวนแห่ในวันนี้ ทั้งขนม น้ำ พวงมาลัยดอกไม้ มาต้อนรับตลอดเส้นทาง โดยมีพระมหินเดอร์ รัฐมนตรีว่าการพระพุทธศาสนา รัฐอุตตรประเทศ พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพระสงฆ์นานาชาติมาเดินเป็นกำลังใจให้ชาวพุทธในวันนี้

ทั้งนี้ ในวันที่ 10 ก.พ. ซึ่งเป็นมาฆบูชา (ตรงกับประเทศอินเดีย) ที่หมู่บ้านเซียริยาจะมีพิธีอันสำคัญยิ่งของชาวพุทธ ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การประกาศตนให้ปรากฏว่า เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน ฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์นานาชาติ และร่วมเวียนเทียนรอบมหาปรินิพพานสถูป สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง

ความหมายและประวัติของวันมาฆบูชา คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้น จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"

และเพราะเกิดเหตุ อัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้เกิดวันมาฆบูชาขึ้น

ชาวพุทธเมืองกุสินาราพร้อมใจ จัดงานวันมาฆบูชาประจำปี 2560 ระหว่าง 9-10 ก.พ.โดยจัดขบวนธรรมยาตราเพื่อสันติภาพโลก มีพระสงฆ์นานาชาติและญาติโยมกว่า 500 คน เดินเท้าจากหมู่บ้านเซียริยาไปยังสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า... 10 ก.พ. 2560 14:08 ไทยรัฐ