วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกพ. เลื่อนการซักซ้อมความเข้าใจยื่นคำร้อง โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน

กกพ. มีมติเลื่อนกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในวันที่ 15 ก.พ.60 พร้อมจะแจ้งกำหนดการใหม่ทางเว็บไซต์ให้ทราบต่อไป...

วันที่ 10 ก.พ. 60 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยภายหลังจากการประชุม กกพ. ว่าตามที่ได้มีประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 (ประกาศฯ) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งกำหนดจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ได้เพิ่มเติมความในหมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยมาตรา 34/1 กำหนดให้การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด การมอบให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกับราชการส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อมิให้กระทบต่อคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชน มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 (ครั้งที่ 447) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จึงมีมติให้เลื่อนกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ออกไปก่อน โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th) ต่อไป.

กกพ. มีมติเลื่อนกำหนดการซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในวันที่ 15 ก.พ.60 พร้อมจะแจ้งกำหนดการใหม่ทางเว็บไซต์ให้ทราบต่อไป... 10 ก.พ. 2560 11:19 ไทยรัฐ