วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถิติรถบกพร่องลดต่อเนื่อง ขนส่งเผย 3-7 ก.พ. สั่งห้ามใช้รถเหลือ 28 คัน

ขนส่ง เผยผลการตรวจความพร้อมรถโดยสาร-คนขับตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร-จุดจอดรถทั่วประเทศ ระบุช่วง 15 วัน สถิติรถบกพร่องลดลงต่อเนื่อง วันที่ 3-7 ก.พ. สั่งห้ามใช้รถเหลือ 28 คัน ลดลงร้อยละ 94.60 จาก 5 วันแรก ส่วนคนขับไม่พร้อมลดลงร้อยละ 74 เน้นย้ำ ดำเนินการตรวจเข้มทุกเทศกาล...

วันที่ 10 ก.พ. 60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการดำเนินการเข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 229 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยดำเนินการเข้มข้นตลอดช่วง 15 วันที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. – 7 ก.พ. 60) มีการตรวจความพร้อมของรถ/คนขับแล้วจำนวน 209,160 ราย พบรถที่มีข้อบกพร่องจำนวน 10,374 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.96 ส่วนรถโดยสารที่พบว่ามีข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและสั่งห้ามใช้รถจำนวน 701 คัน (ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน, กระจกร้าว, สภาพยาง, ถังดับเพลิง) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 ของจำนวนรถที่ตรวจความพร้อมทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายให้ความร่วมมือดำเนินการเปลี่ยนรถคันใหม่โดยเร็ว เพื่อให้บริการได้อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบในการเดินทางของประชาชน

ส่วนการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ อาทิ แอลกอฮอล์และสารเสพติด ตรวจสอบชั่วโมงการขับรถจากสมุดประจำรถและการแต่งกาย พบข้อบกพร่องจำนวน 296 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 และพบข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ สั่งเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที จำนวน 27 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.013 ของจำนวนที่ตรวจความพร้อมทั้งหมด และยังได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามความผิด บันทึกประวัติที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก

จากสถิติการตรวจความพร้อมรถและคนตลอดช่วง 15 วันที่ผ่านมา พบว่า สถิติรถบกพร่องลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 วันแรก (24-28 ม.ค. 60) ตรวจพบความไม่พร้อมของรถ และสั่งห้ามใช้รถ 557 คัน หรือเฉลี่ยวันละ 111 คัน ช่วง 5 วันต่อมา (29 ม.ค.-2 ก.พ. 60) สั่งห้ามใช้รถ 116 คัน หรือเฉลี่ยวันละ 23 คัน เฉลี่ยต่อวันลดลงร้อยละ 79 จากช่วง 5 วันแรก และช่วง 5 วันสุดท้าย (3-7 ก.พ. 60) สั่งห้ามใช้รถลดลงเหลือ 28 คัน หรือเฉลี่ยวันละ 6 คัน ค่าเฉลี่ยต่อวันลดลงร้อยละ 94.60 จากช่วง 5 วันแรก

เช่นเดียวกันกับการตรวจความพร้อมคนขับรถ ในช่วง 5 วันแรก ตรวจพบคนขับรถมีข้อบกพร่อง 175 คน หรือเฉลี่ยวันละ 35 คน ในช่วง 5 วันถัดมา ตรวจพบคนขับรถมีข้อบกพร่อง 77 คน หรือเฉลี่ยวันละ 15 คน ลดลงจากช่วง 5 วันแรกร้อยละ 57 และในช่วง 5 วันสุดท้ายตรวจพบคนขับรถมีข้อบกพร่อง 44 คน หรือเฉลี่ยวันละ 9 คน ลดลงจากช่วง 5 วันแรกถึงร้อยละ 74

นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุตลอดช่วงที่ผ่านมาพบว่า ไม่มีรถโดยสารประจำทางเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความบกพร่องของสภาพรถอีกด้วย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตรวจความพร้อมของรถและคนขับตาม Checklist อย่างเข้มข้นจริงจัง และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งในการร่วมตรวจสอบและควบคุมคนขับรถ และเพื่อให้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก จะมุ่งเน้นแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง อาทิ บังคับใช้มาตรการกฎหมายและกำหนดบทลงโทษที่เข้มข้นขึ้น ลงโทษทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ ขั้นสูงสุดในทุกกรณีความผิด เร่งรัดการติดตั้ง GPS ในรถตู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด (รถร่วม บขส.) ให้ครบทุกคันภายใน 31 มีนาคม 2560 และรถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องติดตั้ง GPS ตามรอบต่ออายุทะเบียนในปี 2560 เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับรถทั้งการใช้ความเร็วและควบคุมชั่วโมงการทำงานให้มีความปลอดภัย และดำเนินการตรวจความพร้อมรถและคนตาม Checklist เข้มข้นในทุกช่วงเทศกาลและต่อเนื่องตลอดปี.

ขนส่ง เผยผลการตรวจความพร้อมรถโดยสาร-คนขับตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร-จุดจอดรถทั่วประเทศ ระบุช่วง 15 วัน สถิติรถบกพร่องลดลงต่อเนื่อง วันที่ 3-7 ก.พ. สั่งห้ามใช้รถเหลือ 28 คัน ลดลงร้อยละ 94.60 จาก 5 วันแรก... 10 ก.พ. 2560 10:35 ไทยรัฐ