วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หญิง-เด็กกลุ่มเสี่ยงค้ามนุษย์ลุ่มน้ำโขง

สบช่องชายแดนลักลอบค้าเพศ-แรงงาน ย้ำบูรณาการแก้ปัญหาจริงจัง

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเปิดการประชุมระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 7 เรื่องทรัพยากรและการจัดบริการ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่ : การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จัดโดย พม.ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ว่า รัฐบาลไทยมุ่งมั่นป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดนโยบาย “ไม่ยอมรับต่อปัญหาการค้ามนุษย์” เพื่อปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ทั้งนี้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดน โดยอาศัยช่องทางที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากร โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งด้านนโยบาย การดำเนินคดีการคุ้มครอง การป้องกัน และการสร้างเครือข่าย ทั้งนี้ฝากเน้นย้ำให้ทุกประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือด้านระบบการช่วยเหลือส่งกลับผู้เสียหายให้คืนสู่ประเทศต้นทาง รวมทั้งมีระบบการติดตามช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง

นายไมตรี อินทุสุต ปลัด พม.กล่าวว่า รูปแบบ การค้ามนุษย์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่พบมากที่สุดคือเรื่องเพศ โสเภณี รองลงมาคือการบังคับใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว และขอทาน กลุ่มเสี่ยงคือผู้หญิงและเด็ก ซึ่งมีแนวโน้มอายุที่ต่ำกว่า 18 ปี ต้นเหตุปัญหามาจากค่านิยมทางวัตถุที่นำมาสู่ความเสื่อม โทรม ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่สำคัญคือโซเชียล มีเดียที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมทางจิตใจ รัฐบาลไทยได้ประกาศต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ มี 7 กระทรวง 13 หน่วยงานที่ร่วมกันทำงาน ทั้งนี้ความสำเร็จในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์อยู่ที่การประกาศเจตนารมณ์ การบูรณาการการทำงานอย่าง จริงจัง มีแผนกลยุทธ์ นำสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล

ด้าน น.ส.โยชิโกะ วาดะ ผอ.ศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีประจำกรุงโตเกียว กล่าวว่า ปี 2001-2014 มีผู้หญิง 389 รายได้รับการดูแลและคุ้มครองจากศูนย์ฯ ในจำนวนนี้ 88.4% เป็นชาวฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและไทย อายุเฉลี่ยที่มาขอรับการคุ้มครองอยู่ที่ 24 ปีน้อยสุด 14 ปี ซึ่งศูนย์ฯจะดูแลช่วยเหลือตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงส่งคืนสู่ภูมิลำเนา.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเปิดการประชุมระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 7 เรื่องทรัพยากรและการจัดบริการ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่... 9 ก.พ. 2560 23:44 ไทยรัฐ