วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ 'บิ๊กช้าง-บิ๊กปุย' เป็นนายทหารพิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศทหาร-แต่งตั้งนายทหารพิเศษ 2 นาย

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ โดย มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจํา หน่วยทหารรักษาพระองค์ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็น พลเรือเอกและพลอากาศเอก และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจํากรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจํากรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจํากรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ 2. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เป็น พลเรือเอกและพลอากาศเอก และแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจํากรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจํากรมนักเรียน นายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.เป็นต้นไป