วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

In front of something

เราเคยชินกับ in front of something หรือ in front of somebody ซึ่งหมายความว่า อยู่ข้างหน้าเลย เช่นบอกว่า A car has stopped in front of my house. รถคันหนึ่งจอดอยู่ที่หน้าบ้านของฉัน

แต่ถ้าเป็น on the front of + something จะหมายถึงว่า อยู่บนผิวหน้าเลย ผู้ช่วยฝรั่งบอกว่าให้ผมขึ้นรถโค้ชหมายเลข 5 ผมถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคันไหนหมายเลข 5? ผู้ช่วยตอบว่า The number is shown on the front of the coach. ตัวเลข จะติดอยู่ที่หน้ารถโค้ช (ติดอยู่ผิวกระจกด้านหน้า)

There are 5 people ..... me in the queue. มีคน 5 คน อยู่ในคิวข้างหน้าผม ลักษณะอย่างนี้ต้องใช้ in front of ครับ

ครูยืนอยู่หน้าสุดของห้องก็ควรจะพูดว่า The teacher always stands in front of the class. ครูมักจะยืนอยู่หน้าห้องเรียน

At the front of something หรือ in the front of something อย่างนี้สื่อถึง อยู่ในส่วนหน้าสุดของที่ใดที่หนึ่ง

อย่างคนขับรถตู้ He sits at the front of the van. นั่งข้างหน้าสุด ครูจับนักเรียนที่ซุกซนให้นั่งหน้าสุดของห้องเรียนก็พูดว่า The noisy students were asked to sit at the front of the class. = The noisy students were asked to sit in the front seats.

Front เป็น adjective นำหน้านามได้ครับ เช่น front teeth ฟันหน้า the front door ประตูหน้า the front room ห้องด้านหน้า sit in the front row นั่งในแถวหน้า.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

pasalok1998@gmail.com

9 ก.พ. 2560 10:54 ไทยรัฐ