วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.86 ชุดสุดท้าย

โดย

ชุดสุดท้ายของผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 86 จากกระทรวงต่างๆที่เหลือมีดังนี้

101.นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สพฐ. 102.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สพฐ. 103.นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพฐ. 104.ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 105.นายถาวร ทิพวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

106.นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล สาธารณสุขจังหวัดยะลา 107.นางดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี 108.นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 109.นายชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 110.นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

111.นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 112.นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 113.นายสกล กาญจนรังสี อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 114.นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 115.นายสกล อนันต์วณิชย์ชา ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่

116.นางกอบกุล กฤตผลชัย ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 117.นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 118.นางนิตยา พุทธโกษา ผู้อำนวยการกองบริหารและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 119.นายมาณิช อินทฉิม ผู้อำนวยการสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา 120.นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก สำนักงาน ป.ป.ช.

121.นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้เชี่ยวชาญรักษาการผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ กสทช. 122.นางนิรัชรา เบญจนิรัติศัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 123.นายบัญญัติ กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 124.นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 การประปานครหลวง 125.นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

126.นายประจักษ์ อุดหนุน ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 127.นายสันติ เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 128.นางสาวกนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหาร สภากาชาดไทย 129.นายสมประโชค ปิยะตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 130.นางมุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

นบส.รุ่น 86 นี้จะเริ่มการฝึกอบรมต้นเดือนมิถุนายน 2560 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560.

“ซี.12”

9 ก.พ. 2560 10:52 9 ก.พ. 2560 10:53 ไทยรัฐ