บริการข่าวไทยรัฐ

หวั่นป่วนแก้ ก.ม.หลักประกันสุขภาพฯ

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และอดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงการปรับแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่า ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ ถือว่าเหมาะสม เพราะมาจากทุกภาคส่วนแต่รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับแก้นั้นตนเห็นว่าควรแก้ ในประเด็นปัญหาต่างๆที่นำไปสู่การออกมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ดีกว่า เช่น การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ส่วนตัวเห็นว่าตามหลักการไม่ควรแก้ แต่ควรแก้ปัญหาเรื่องการปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดสรรเงินลงไปยังหน่วยบริการ ส่วนการจัดสรรงบให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาถกเถียงกันมากนั้น หากเขียนให้ชัดเจนลงไปเลย ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีว่ามี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวก็จัดสรรให้กับสถานพยาบาลกับอีกส่วนหนึ่งก็ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำหน้าที่สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ขณะที่ประเด็นสัดส่วนคณะกรรมการ เห็นว่าไม่ควรแก้ ถ้าแต่ละฝ่ายต่างก็จ้องจะแก้จะทำให้ยุ่ง ทั้งนี้ ในการแก้กฎหมายต้องมีการเปิดเผยผลการหารือกันให้สาธารณชนทราบเรื่อยๆ อย่าคิดกันเอง แก้กันเอง.