วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปส. ลดจ่ายเงินสมทบ ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้างประสบอุทกภัยภาคใต้

บอร์ดประกันสังคม มีมติลดอัตราจ่ายเงินสมทบ พร้อมขยายเวลานำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้นายจ้าง-ลูกจ้าง ประสบอุทกภัย 12 จังหวัดภาคใต้ ...

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานกรรมการประกันสังคม เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ว่า บอร์ดประกันสังคม มีมติให้ลดอัตราจ่ายเงินสมทบ และขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้างลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง และประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ให้ลดอัตราเงินสมทบจากนายจ้างและลูกจ้าง ลงฝ่ายละร้อยละ 2 คือ จากเดิมที่จ่ายฝ่ายละร้อยละ 5 ให้เหลือจ่ายฝ่ายละร้อยละ 3 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. โดยนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จ่ายฝ่ายละร้อยละ 3 ส่วนผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จ่ายเดือนละ 288 บาท และให้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนของเดือน ม.ค.-มี.ค. โดยไม่เสียเงินเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม อยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ.2560 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวัน ทั้งนี้ ไม่เกิน 180 วัน โดยสำนักงานประกันสังคมจะได้เร่งดำเนินการเพื่อเสนอให้ รมว.แรงงาน ลงนามในกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวต่อไป

บอร์ดประกันสังคม มีมติลดอัตราจ่ายเงินสมทบ พร้อมขยายเวลานำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้นายจ้าง-ลูกจ้าง ประสบอุทกภัย 12 จังหวัดภาคใต้ ... 11 ม.ค. 2560 16:07 11 ม.ค. 2560 17:08 ไทยรัฐ