วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้อคิดจากวังวรดิศ (2)

โดย ซี.12

บทความพิเศษทางวิชาการ หอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เผยแพร่ออกมาในช่วงปีใหม่นั้น

ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่มีการระบุว่า “ชนชาติไทยถือเป็นชาติที่รักความสงบ ความรู้รักสามัคคี ตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงควรที่ทุกผู้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ จะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่สังคมที่กลับกลายเป็นกำลังใจที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ทั้งหลาย ว่าลูกหลานต่างล้วนประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและมีความสมัครสมาน เพื่อที่ความห่วงใยทั้งหลายจะได้สูญสิ้นไปได้มาก

พร้อมๆกับการเร่งรัดพัฒนาความเจริญเติบใหญ่ทั้งทางกายภาพ ความรอบรู้ทางวิชาการ กับอีกวิจารณญาณอันถือเป็นวุฒิภาวะและความรับผิดชอบอันมีความพร้อมที่ลูกหลานเยาวชนพึงมี

ในการนี้สังคมทางการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งส่งเสริมและสร้างเสริมบูรณภาพของชาติ ทั้งในเรื่องเอกลักษณ์ของชาติว่าด้วยความสามัคคี และจริยธรรมของชนชาติไทยให้กลับคืนสู่ความเป็นประเทศที่มีหลักคุณธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน

ให้ทดแทนสิ่งที่สังคมไทยได้ถูกทำลายล้างในเรื่องดังกล่าวไปเมื่อกว่าสิบปีก่อนอย่างน่าเสียดาย อันสืบเนื่องมาจากความเห็นแก่ตัว และความไม่จริงใจของผู้มีอำนาจหน้าที่ทางการบริหาร

ในทางกลับกัน ประชาชนชาวไทยมีโชคอันใหญ่หลวงที่มี องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แนวทางการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน พัฒนาการทางการศึกษาการเรียนรู้ของมนุษยชาติ ปรัชญาการครองตน และครองงาน ให้ได้แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุขความเจริญมาโดยตลอดเวลาอันยาวนานมาก

จึงถือเป็นวาระสำคัญของคนในชาติ ครูอาจารย์ ลูกหลานเยาวชน จะได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวฉลองพระมหากรุณาธิคุณ ถวาย สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ร่วมกันเสริมสร้างโรงเรียนคุณธรรม ที่จะกลับกลายเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศไทยคุณธรรม ที่เราทุกคนรักและหวงแหน สมดั่งพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านสืบไป”

บทความดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นปณิธานอันสูงส่งในการทำงานของท่านผู้เขียนซึ่งเป็นที่ตระหนักรับรู้อยู่ทั่วไป

โชคดีของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้คนที่ยืนหยัดในการผลักดันคุณธรรมและความถูกต้องดีงามให้ดำเนินไปโดยไม่ย่อท้อมาเป็นหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดของกระทรวง.

“ซี.12”

11 ม.ค. 2560 08:58 ไทยรัฐ